Skip to main content

Restrictions on visits to remand prisons, prisons, detention centres and detention facilities for foreigners 
All regions of Czechia
 

 
All regions of Czechia
 

Visits will only be allowed to persons who have been vaccinated against covid-19, have had the disease, or present a negative RT-PCR test result that is no more than 72 hours old. There are exceptions to this rule.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje:

Dle článku I.

1. S účinností ode dne 27. ledna 2022 od 00:00 hod. do dne 13. února 2022 do 23:59 hod. se zakazují podle § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 94/2021 Sb. návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence a podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návštěvy v zařízeních pro zajištění cizinců, a to návštěvy

a) obviněných uskutečňované podle § 14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů,

b) odsouzených uskutečňované podle § 19 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

c) chovanců uskutečňovaných podle § 10 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

d) cizinců uskutečňované podle § 140 odst. 3 a § 144 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na osobu vykonávající návštěvu podle § 14 odst. 9 a 10 nebo § 28 odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 2 zákona č. 129/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo § 144 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a na návštěvu úřední osoby, pokud nelze využít jiný prostředek bez fyzické účasti ve věznici, vazební věznici, ústavu pro výkon zabezpečovací detence nebo zařízení pro zajištění cizinců za podmínky, že

a) po celou dobu návštěvy tato osoba používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami z této povinnosti podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest,

b) dodržuje stanovená režimová opatření,

c) nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19.

Dle článku II.

České republice - Vězeňské službě České republiky se s účinností ode dne 27. ledna 2022 od 00:00 hod. do dne 13. února 2022 do 23:59 hod. nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umisťovat ve věznicích odsouzené vykonávající trest odnětí svobody tak, aby nebyli společně umístěni odsouzení s nákazou onemocněním covid-19, odsouzení podezřelí z nákazy onemocněním covid-19 a odsouzení bez podezření z nákazy onemocněním covid-19; ve věznici s ostrahou však nelze umístit společně odsouzené vykonávající trest v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení s odsouzenými vykonávajícími trest v oddělení s nízkým stupněm zabezpečení.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění