Skip to main content

Movement restriction regulations 
All regions of Czechia
 

 
All regions of Czechia
 

Obecné nařízení o omezení volného pohybu osob

Dle článku I. vláda ČR zakazuje:

1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,

2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště.

Článek II. pak stanovuje výjimky z tohoto zákazu:

1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti a výkonu práva na udržování osobního styku mezi rodiči a nezletilými dětmi, včetně zajištění nezbytného doprovodu nezletilého dítěte při cestě za účelem osobního styku s rodičem, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,

3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, c) individuální duchovní péče a služby, d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 2 f) veterinární péče,

6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,

7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

8. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX.,

9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu X.,

10. cesta za účelem návštěvy dítěte v náhradní rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné výchově osobou blízkou,

11. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,

12. cesta za účelem vycestování z České republiky.

Dle článku IV. vláda ČR nařizuje všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku, využívajícím výjimek podle:

1. bodu II/1 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává,

2. bodů II/2 až 12 povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodů II/2 až 9 a 12; důvodnost využití výjimky podle bodu II/12 je nutno prokázat také dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky.

Dle článku VII. vláda ČR důrazně doporučuje zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a s osobami, o které člen domácnosti pečuje.

 

VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

DOKLAD PODLE BODU IV.

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE

 

Usnesení v celém znění

Prodloužení usnesení