Skip to main content

Measures concerning self-testing of employeesThis measure will change on . Read its new version.

 
All regions of Czechia
 

 
All regions of Czechia
 

The Ministry of Health issued instructions on how to behave during the self-testing and how to handle the result of such a test.

Ministerstvo zdravotnictví dle bodu I. s účinností od 2. března 2021 se zaměstnancům, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem, nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele, opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud zaměstnanec nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinen kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu.

Dle bodu II. poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví, kteří byli uvědoměni o pozitivním výsledku testu podle čl. I, jsou povinni osobě uvedené v čl. I bezodkladně vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Dle bodu III. osoba, které byla vystavena žádanka na konfirmační vyšetření podle čl. II, je povinna se podrobit tomuto vyšetření bez prodlení. 

Opatření v celém znění