Skip to main content

Ban on free movement for people arriving from abroad 
All regions of Czechia
 

 
All regions of Czechia
 

Free movement of persons arriving from abroad is prohibited.

Ministerstvo zdravotnictví ČR všem osobám dle bodů II/1 a II/2 zakazuje:

1. vstup na území České republiky osobám s onemocněním COVID-19 s výjimkou osob uvedených v bodě I.11.

2. vstup na území České republiky pro všechny občany třetích zemí; to neplatí:

a) pro cizince, kteří doloží, že bezprostředně před vstupem na území České republiky pobývali nejméně 14 dní v zemi s nízkým rizikem nákazy a nepobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států s jiným než nízkým rizikem nákazy,

b) pro držitele platného dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou,

c) pro cizince, kterým bylo vydáno krátkodobé vízum po 11. květnu 2020 Českou republikou nebo po 1. srpnu 2021 členským státem Evropské unie v zastoupení České republiky podle dvoustranné dohody,

d) pro cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii,

e) pro rodinné příslušníky ve smyslu § 15a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanů České republiky nebo občanů Evropské unie s bydlištěm na území České republiky,

f) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

g) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

h) pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí České republiky,

i) v naléhavých mimořádných situacích (potřeba poskytnutí plánovaných zdravotních služeb, plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí, úřední jednání, přijímací zkouška ke studiu, nostrifikační zkouška, nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat, výkon práva péče o nezletilé dítě nebo styk s ním, jiné humanitární situace), pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, 

j) pro cizince, který s občanem České republiky nebo s občanem Evropské unie s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v České republice, který v čestném prohlášení o partnerském vztahu přijal závazky uvedené v bodě I.17, má prokazatelný trvalý partnerský vztah založený zejména na soužití ve společné domácnosti a bylo mu za účelem umožnění vstupu na území České republiky podle tohoto bodu vystaveno potvrzení Ministerstva zahraničních věcí České republiky,

k) pro přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému,

l) pro očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu III.5 a pro očkované osoby s národním certifikátem o dokončeném očkování podle bodu III.6, za podmínky, že splňují podmínky vstupu podle tohoto ochranného opatření a jsou jinak oprávněni vstoupit na území České republiky; cestuje-li se zákonným zástupcem nebo jinou osobou, kteří jsou oprávněni vstoupit na území České republiky, nezletilé dítě, je ke vstupu na území České republiky oprávněno i toto nezletilé dítě při dodržení protiepidemických povinností podle tohoto ochranného opatření a za podmínky, že je jinak oprávněno vstoupit na území České republiky a pro osoby, které prodělaly onemocnění COVID19 podle bodu III.9, a doba pobytu nebude delší než platnost certifikátu.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění

Úprava opatření ze dne 27. 9. s účinností od 30. 9.