Skip to main content
From September 1, tests will not be reimbursed anymore (except for semi-vaccinated persons, children and some other groups).

Ban on free movement for people arriving from abroadThis measure will change on . Read its new version.

 
All regions of Czechia
 

 
All regions of Czechia
 

Free movement of persons arriving from abroad is prohibited.

ZNĚNÍ ZŮSTÁVÁ DLE NOVÉHO OPATŘENÍ STEJNÉ

Ministerstvo zdravotnictví ČR všem osobám dle bodů II/1 a II/2 zakazuje:

1. vstup všem osobám s onemocněním COVID-19 s výjimkou osob uvedených v bodě I.11.

2. vstup na území České republiky pro všechny občany třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým nebo extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle zvláštního ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky nebo bodu III.1 odst. 1 písm. c) bod i) a pro občany třetích zemí, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v těchto třetích zemích; to neplatí:

a) pro cizince s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 dle bodu III.1,

b) pro držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaných Českou republikou,

c) pro cizince, kterým bylo Českou republikou po 11. květnu 2020 vydáno krátkodobé vízum, disponují-li řádným testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 podle tohoto ochranného opatření,

d) pro cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii,

e) pro rodinné příslušníky ve smyslu § 15a odst. 1 nebo § 15a odst. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanů České republiky nebo občanů Evropské unie s bydlištěm na území České republiky,

f) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, disponují-li řádným testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 podle tohoto ochranného opatření nebo diplomatickou nótou dle bodu III.8,

g) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

h) pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí České republiky,

i) v naléhavých mimořádných situacích (potřeba poskytnutí plánovaných zdravotních služeb, plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí, úřední jednání, přijímací zkouška ke studiu podle bodu I. 14 písm. i) ve spojení s bodem I.16, nostrifikační zkouška, nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat, výkon práva péče o nezletilé dítě nebo styk s ním, jiné humanitární situace), pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, disponují-li řádným testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 podle tohoto ochranného opatření,

j) pro cizince, který s občanem České republiky nebo s občanem Evropské unie s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v České republice, který v čestném prohlášení o partnerském vztahu přijal závazky uvedené v bodě I.17, má prokazatelný trvalý partnerský vztah založený zejména na soužití ve společné domácnosti a bylo mu za účelem umožnění vstupu na území České republiky podle tohoto bodu vystaveno potvrzení Ministerstva zahraničních věcí České republiky, disponují-li řádným testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 podle tohoto ochranného opatření nebo diplomatickou nótou dle bodu III.8,

k) pro přeshraniční spolupráci v rámci zásahu složek integrovaného záchranného systému.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění