Přejít k hlavnímu obsahu
Od půlnoci z 25. 11. na 26. 11. platí v ČR Nouzový stav po dobu 30 dní.

Omezení přítomnosti veřejnosti v provozovnách ubytovacích služeb 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Ubytovací služby mohou mít otevřeno, hosté ale nesmí mít příznaky covidu-19, musí splňovat ON (bod I/17) a tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění ON. Výjimky platí pro pobyty nezbytné a již započaté

Dle bodu II/6 se omezuje:

poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb tak, že

a) se nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),

b) se zakazuje osobě využít uvedených ubytovacích služeb, pokud vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu II/17, není-li dále uvedeno jinak,

c) se zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu II/17; splnění podmínek podle bodu II/17 se nevyžaduje, jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně žákům nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám nebo zajistí-li provozovatel oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby,

d) se nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu II/17, před zahájením ubytování splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se poskytovateli takové osobě ubytování poskytnout; osoby, které prokáží splnění podmínek podle bodu II/17, lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí splnění těchto podmínek opětovně prokázat,

e) bez splnění podmínek podle písmen b) a c) lze ubytovací služby poskytnout:

i) osobám, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit,

ii) osobám, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu,

iii) osobám, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní služby,

iv) osobám, které již jsou ubytovány ke dni nabytí účinnosti tohoto krizového opatření, a to nejdéle po dobu sjednanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto krizového opatření; pravidla podle písmene d) se použijí obdobně, avšak ubytovaná osoba místo splnění podmínek podle bodu II/17 prokazuje, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami RTPCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem,

f) bez splnění podmínek podle písmen b) a c) lze ubytovací služby poskytnout v oddělených budovách:

i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

ii) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek.

Usnesení v celém znění