Přejít k hlavnímu obsahu

Nařízení pro poskytovatele očkování a zdravotní pojišťovny 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Poskytovatelé očkování mají povinnost naočkovat všechny účastníky veřejného zdravotního pojištění a očkování zaznamenat do ISIN, zdravotní pojišťovny mají povinnost očkování hradit

Dle bodu I.: Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kterým byl dodán léčivý přípravek ve vlastnictví České republiky obsahující očkovací látku proti onemocnění covid-19 registrovaný nebo povolený pro použití v České republice, (dále jen „poskytovatel“), se s účinností ode dne 12. července 2021 nařizuje provádět očkování osob, které:

1. jsou pojištěnci podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

2. mají v České republice nárok na poskytnutí zdravotních služeb, jako by byly účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České republice, nebo

3. nejsou pojištěnci podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, avšak zároveň jsou:

a) občanem/občankou České republiky, nebo

b) cizinci (z EU nebo třetích zemí), kteří mají v České republice pobyt nad 90 dnů ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) a zároveň splňují jednu z následujících podmínek:

i. mají platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České republice;

ii. jsou držitelem platného dlouhodobého víza,

iii. jedná se o občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky;

iv. jedná se o rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky;

a to v souladu s Metodickým pokynem pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví (dále jen „osoba určená k očkování“).

Dle bodu II.: Poskytovateli se s účinností ode dne 12. července 2021 nařizuje zajistit podání léčivého přípravku podle čl. I 

a) osobám podle bodu I.1 a I.2 bez úhrady ze strany této osoby a z

b) osobám podle bodu I.3 s možnou úhradou za výkon očkování ze strany této osoby.

Dle bodu III.: Zdravotním pojišťovnám se nařizuje s účinností ode dne 12. července 2021 zajistit úhradu očkování poskytovateli, který očkoval jejího pojištěnce léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti onemocnění covid-19 pořízeným z prostředků státního rozpočtu na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 18. června 2020 o schválení dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti covid-19 jménem členských států a souvisejících postupech očkovací látku proti onemocnění covid-19 v souladu s Metodickým pokynem pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví, a to bez ohledu na existenci smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, které je tato osoba pojištěncem, a to ve výši úhrady hrazené smluvním poskytovatelům. 

Dle bodu IV.: Všem poskytovatelům se nařizuje s účinností ode dne 12. července 2021 bez zbytečného odkladu hlásit elektronicky údaje o každém provedeném očkování (včetně kontaktních údajů očkovaného) do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), modulu Pacienti COVID19, a to nejpozději do konce dne, v němž očkování provedli. Záznam se provede po přihlášení na stránce rezortních zdravotnických registrů EREG, https://ereq.ksrzis.cz/.

Dle bodu V.: Všem poskytovatelům, kteří provedli očkování první dávkou proti onemocnění covid-19 v případě dvoudávkového schématu očkování, se s účinností ode dne 12. července 2021 nařizuje předat informaci očkovanému o možnosti vyzvednutí elektronické verze certifikátu o očkování na webovém portále https://ocko.uzis.cz. Všem poskytovatelům, kteří dokončili očkování proti onemocnění covid-19 podle příslušného schématu očkování, se s účinností ode dne 12. července 2021 nařizuje na základě žádosti očkovaného, aby bezprostředně po dokončení očkování mu z prostředí Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), modulu Pacienti COVID-19, vytiskli certifikát o očkování.

Dle bodu VI.: Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností ode dne 12. července 2021 nařizuje, aby, pokud vkládají do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) informace o očkování žadatele v třetí zemi za účelem vystavení certifikátu o očkování, tak učinili pouze tehdy, pokud:

1. žadatel předložil certifikát o očkování vydaný ve třetí zemi, kterým je písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v dané třetí zemi, o tom, že očkování bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal.), a

2. se jedná o očkování očkovací látkou proti onemocnění covid-19, která odpovídá jedné z očkovacích látek proti onemocnění covid-19, jíž byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, a

3. žadatelem je:

  • občan České republiky,
  • občan Evropské unie nebo cizinec podle § 1 odst. 3 a 4 zákona o pobytu cizinců, kteří mají vydané potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou,
  • rodinný příslušník občana České republiky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou,
  • cizinec, který je držitelem dlouhodobého víza vydaného Českou republikou,
  • cizinec, který je držitelem povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaného Českou republikou,
  • cizinec, který je azylantem nebo poživatelem doplňkové ochrany podle zákona o azylu,
  • cizinec, který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany v České republice nebo cizincem strpěným na území podle zákona o azylu,
  • akreditovaný člen diplomatické mise v České republice včetně soukromé služební osoby, nebo - úředník mezinárodní organizace registrované u Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Dle bodu VII. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností ode dne 15. listopadu 2021 nařizuje, aby, pokud za účelem podání posilující nebo dodatečné dávky vkládají do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) informace o očkování proti covid-19 provedeném mimo ČR, tak učinili pouze tehdy pokud:

1. žadatel předložil certifikát vydaný podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19; nebo

2. žadatel předložil certifikát o očkování vydaný ve třetí zemi, kterým je písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v dané třetí zemi, o tom, že očkování bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal), a zároveň se jedná o očkování očkovací látkou proti onemocnění covid-19, která odpovídá jedné z očkovacích látek proti onemocnění COVID-19, jíž byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004.“

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění

Úprava opatření z 1. 7. 2021 s účinností od 6. 7.

Úprava opatření z 10. 11. 2021 s účinností od 15. 11. 2021

Úprava opatření z 15. 11. 2021 s účinností od 16. 11. 2021