Přejít k hlavnímu obsahu

Usnesení vlády k Metodickému pokynu pro očkovací kampaň a Plánu provedení 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Vyjádření vlády ČR k chystanému očkování proti covid-19 v ČR

Vláda

I.

bere na vědomí informaci ministra zdravotnictví o Metodickém pokynu pro očkovací kampaň Plán provedení (dále jen „Metodický pokyn“), obsaženém v části III materiálu čj. 37/21;

II.

vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat: 1. mimořádné opatření, kterým se s účinností od 14. ledna 2021 nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb, kterým byl dodán léčivý přípravek obsahující očkovací látku proti onemocnění COVID-19 pořízený z prostředků státního rozpočtu na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 provádět očkování osob, které jsou účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České republice nebo osob, které mají v České republice nárok na poskytnutí zdravotních služeb, jako by byly účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České republice, a to v souladu s Metodickým pokynem a s tím související činnosti, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení, 2. mimořádné opatření, kterým se s účinností od 14. ledna 2021 nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb, u kterých je v souladu s Metodickým pokynem zřízeno distribuční očkovací místo, velkokapacitní očkovací místo nebo očkovací místo průběžně poskytovat při jakémkoliv příjmu a výdeji očkovací látky proti onemocnění COVID-19, a to i jinému poskytovateli zdravotních služeb, Národnímu dispečinku očkování prostřednictvím nastaveného systému elektronického hlášení webové aplikace Covid Forms App a s tím související činnosti, uvedené v příloze č 2 tohoto usnesení;

III.

ukládá ministru zdravotnictví po 14 dnech vyhodnotit aplikační praxi Metodického pokynu a na základě vyhodnocení případně upravit Metodický pokyn a informovat o této skutečnosti neprodleně vládu.

Usnesení v plném znění


Související odkazy a zdroje