Přejít k hlavnímu obsahu

Zákaz volného pohybu v noci 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Volný pohyb osob v nočních hodinách je nyní zakázán

Vláda ČR dle článku III. nařizuje:

v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy 1. zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

b) výkonu povolání,

c) výkonu činností sloužících k zajištění

i) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

ii) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,

iii) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

iv) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

d) neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,

e) venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,

f) cest na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti na něm ve dnech 1. až 3. dubna 2021 vždy v čase od 21:00 hod. do 23:59 hod.,

g) účasti na hromadné akci dovolené podle bodu IX. tohoto krizového opatření,

h) cest zpět do místa svého bydliště,

2. pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou

a) případů uvedených v bodě II.,

b) nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb v nezbytně nutném počtu osob,

c) cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti,

d) pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného pohybu těchto osob za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,

e) účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, v počtu ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova,

f) účasti na shromáždění podle bodu VI. tohoto krizového opatření,

3. omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti, s výjimkou kontaktů mezi rodiči a nezletilými dětmi,

4. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, doprovodu podle bodů II/3 a 4, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,

5. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo bydliště.

Usnesení v celém znění

Prodloužení a úprava usnesení v písmenu f).

Doklady k prokazování potřeby překročit hranice okresů:

 

VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

DOKLAD PODLE BODU IV.

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE