Přejít k hlavnímu obsahu

Nařízení pracovní povinnosti studentům



 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Studentům, kteří mohou pomoci v boji s pandemií v lékařských zařízeních se nařizuje pracovní povinnost

Vláda České rebubliky:

Dle bodu 1. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb, kteří poskytují akutní lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19, po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní povinnost žákům a studentům, kteří dovršili 18 let,

a) čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol,

b) všech ročníků, s výjimkou posledního, denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší odborné škole, třetích a čtvrtých ročníků denní formy vzdělávání na střední zdravotnické škole připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie,

c) všech ročníků, s výjimkou posledního, prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program,

Dle bodu 2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky vést osoby uvedené v bodu 4 v procesu zajišťování poskytování péče podle bodu 1,

Dle bodu 3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost Ministerstvu zdravotnictví a osobám uvedeným v bodu 4,

Dle bodu 4. všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří poskytují akutní lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19, a) využívat pracovní povinnost osob uvedených v bodu 1 a informovat Ministerstvo zdravotnictví o přijatých opatřeních v tomto směru, b) bezodkladně po nástupu osob uvedených v bodu 1 k výkonu pracovní povinnosti zajistit jejich očkování proti onemocnění COVID-19, 

Dle bodu 5. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vydávat a doručovat příkazy k výkonu pracovní povinnosti podle tohoto usnesení pro konkrétní osoby uvedené v bodu 1, a to na základě konkrétního požadavku osob uvedených v bodu 4, které ve svém požadavku musí uvést požadovaný počet žáků a studentů včetně jejich studijního programu nebo oboru vzdělání, které požadují k výkonu pracovní povinnosti, a předpokládanou dobu výkonu pracovní povinnosti; hejtman nebo primátor hlavního města Prahy příkaz k výkonu pracovní povinnosti nevydá nebo již vydaný příkaz zruší v případě osoby uvedené v bodu 1, která prokáže, že koná práci pro poskytovatele zdravotních služeb, který poskytuje akutní lůžkovou péči pacientům s onemocněním COVID-19,

Dle bodu 6. vysokým, vyšším odborným a středním zdravotnickým školám zajišťujícím výuku žáků a studentů podle bodu 1 sestavit seznamy žáků a studentů podle bodu 1 a tyto seznamy spolu s kontaktními údaji koordinátora pracovní povinnosti na dané škole zaslat, a to do 1 dne a při změně vždy nejpozději následujícího dne, místně příslušnému hejtmanovi nebo primátorovi hlavního města Prahy,

Dle bodu 7. osobám podle bodu 4 zajistit do 30 dnů od skončení výkonu pracovní povinnosti vydání potvrzení konkrétní osobě o výkonu pracovní povinnosti a o skutečné době, po kterou u něho byla přikázaná pracovní povinnost konkrétní osobou vykonávána, a toto potvrzení předat v jednom vyhotovení této osobě a jedno vyhotovení zaslat hejtmanovi, popřípadě primátorovi hlavního města Prahy, který konkrétní osobě vydal příkaz podle bodu 5; potvrzení o vykonané pracovní povinnosti musí obsahovat identifikaci osoby vykonávající pracovní povinnost podle příkazu k nařízení pracovní povinnosti, identifikaci osoby, u které byla vykonávána pracovní povinnost, dobu výkonu pracovní povinnosti, razítko a podpis osoby oprávněné jednat za osobu vystavující toto potvrzení.

Usnesení v celém znění


Související odkazy a zdroje