Přejít k hlavnímu obsahu

Antigenní testování zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Nejpozději od 30. 3. 2021 smí zaměstnavatel umožnit přítomnost zaměstnance na pracovišti pouze podstoupil-li zaměstnanec v posledních 7 dnech test na koronavirus s negativním výsledkem a zaměstnanec je povinen na výzvu zaměstnavatele test podstoupit.

Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví: 

Dle bodu I. všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou školou nebo školským zařízením a vykonávají v souladu s usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 15. března 2021 č. 292, vyhlášeného pod č. 130/2021 Sb., a usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 300, vyhlášeného pod č. 135/2021 Sb., nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, smí nejpozději od 30. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. II. stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni zajistit nejpozději od 23. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili test podle věty druhé, nejpozději v termínu od 23. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky podle věty první nejpozději k 30. březnu 2021.

Dle bodu II.

1. Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podle čl. I podstoupit, a to s výjimkou:

a) osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, a

b) osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

2. Zaměstnanec je povinen prokázat to, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 podle čl. I, a skutečnosti podle odstavce 1 potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

Dle bodu III. pokud je výsledek preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného laickou osobou a poskytnutého zaměstnavatelem podle čl. I pozitivní, je zaměstnanec povinen postupovat podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího povinnosti zaměstnanců při testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného laickou osobou prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem.

Dle bodu IV. za zaměstnance podle čl. I až III se považují také:

1. dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce a

2. další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. 

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění

Zrušení opatření s účinností od 1. 7.