Přejít k hlavnímu obsahu

Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Doporučuje se využívat homeworking, či alternativní rozvržení prac. doby, elektronický způsob komunikace, nosit ochranu dých. cest, umístit stojany s dezinfekcí rukou, bránění shlukování osob, při příjmu listinných dokumentů nosit jednorázové rukavice

S ohledem na nutnost přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19, za účelem epidemiologické ochrany veřejnosti a zaměstnanců služebních úřadů a zachování řádného plnění jejich úkolů

vlada

Dle bodu 1. doporučuje přizpůsobit režim výkonu služby/práce aktuální epidemiologické situaci při zachování řádného plnění úkolů služebního úřadu (dále jen „úřad“) tak, aby byl omezen kontakt mezi zaměstnanci v rámci pracoviště zohledňující nejen zařazení zaměstnance do organizačního útvaru, ale i umístění v kancelářích a používání kuchyňských a sociálních zařízení, a to za využití institutů výkonu/částečného výkonu služby/práce z jiného místa (homeworking/částečný homeworking) a alternativního rozvržení služební/pracovní doby při dodržení stanovené týdenní služební/pracovní doby u jednotlivých zaměstnanců.

Dle bodu 2. dále doporučuje, aby úřady v závislosti na aktuální epidemiologické situaci přijaly tato opatření bránící vzniku a přenosu infekce mezi zaměstnanci:

2.1. Vybavovat zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest a dezinfekčními prostředky, zaměstnance na pracovištích přijímajících dokumenty v listinné podobě jednorázovými ochrannými rukavicemi, pracoviště stojany pro dezinfekci rukou a provádět zvýšená hygienická opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdíleného počítačového a kancelářského vybavení).

2.2. Preferovat a zvyšovat míru digitalizace agend a jejich výlučně elektronické vyřizování, a tím omezit osobní kontakt zaměstnanců s dalšími osobami na nezbytně nutnou úroveň, zejména:

2.2.1. preferencí kontaktu v elektronické, telefonické či jiné distanční (telekonference, videokonference, chat, hlasování per rollam) formě před přímým osobním kontaktem, avšak při současném zachování možnosti osobního kontaktu s klienty/veřejností v úředních hodinách

  • při přímém osobním kontaktu s klienty/veřejností se doporučuje, aby úřady, je-li to možné, zajistily omezení osobního kontaktu zaměstnanců jednáním na klientských pracovištích vybavených objednávkovým systémem a přepážkou bránící přenosu infekce a vhodným upozorněním klientů/veřejnosti na nutnost uskutečňovat veškerý osobní kontakt 2 v prostorách úřadů s použitím ochranných prostředků dýchacích cest a na vhodnost dodržování odstupu alespoň 2 metry mezi klienty/veřejností navzájem a, není-li pracoviště vybaveno přepážkou, také mezi klienty/veřejností a zaměstnanci;
  • při přímém osobním kontaktu s ostatními zaměstnanci úřadu nebo se zaměstnanci jiných úřadů a orgánů veřejné moci se doporučuje, aby úřady, je-li to možné, zajistily omezení osobního kontaktu zaměstnanců jednáním na pracovištích k tomu určených, na nichž jsou dodržována zvýšená hygienická opatření, se současným doporučením co nejnižšího počtu účastníků a co nejkratší doby jednání a přijetí takových opatření, aby případná karanténa/izolace účastníků jednání následně neohrozila plnění úkolů úřadu.

2.2.2. preferencí přijímání dokumentů v elektronické podobě před listinnou podobou, avšak při současném zachování možnosti přijímání dokumentů v listinné podobě

přijímání dokumentů v listinné podobě se doporučuje zejména prostřednictvím pracovišť podatelny a v rámci úřadů pak prostřednictvím pracovišť sekretariátů útvarů; o způsobu přijímání dokumentů se doporučuje informovat vhodným způsobem na úřední desce a na internetových stránkách úřadu a ve vstupních prostorách pracovišť.

2.3. Zabránit shlukování osob a vytvořit podmínky pro dodržování odstupu osob alespoň 2 metry v prostorách úřadů.

Dle bodu 3. závěrem připomíná, pokud jde o dodržování případných zpřísněných hygienických pravidel provozu, povinnost úřadů postupovat v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými orgány ochrany veřejného zdraví v působnosti Ministerstva zdravotnictví, resp. Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany.

Doporučení v celém znění