Přejít k hlavnímu obsahu
Od půlnoci z 25. 11. na 26. 11. platí v ČR Nouzový stav po dobu 30 dní.

Omezení návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Návštěvy budou umožněny pouze osobám, které jsou očkované proti onemocnění covid-19, tuto nemoc prodělali nebo předloží negativní výsledek RT-PCR testu starého nejvýše 72 hodin. Z tohoto pravidla jsou stanoveny výjimky.

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezují návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců, a to návštěvy:

  • obviněných uskutečňované podle § 14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů,

  • odsouzených uskutečňované podle § 19 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

  • chovanců uskutečňované podle § 10 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

  • cizinců uskutečňované podle § 140 odst. 3 a § 144 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

tak, že

  1. osoba může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami z této povinnosti podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest, a při dodržení dalších stanovených režimových opatření,

  2. návštěvu může vykonat pouze osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, a při vstupu doloží, že splňuje následující podmínky:

a) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

b) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

c) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem;

povinnost doložit splnění podmínek podle bodu 2 písm. a), b), nebo c) se nevztahuje na děti do dovršení 12 let věku, osoby vykonávající návštěvu podle § 14 odst. 9 a 10 nebo § 28 odst. 2 zákona č. 293/1993 Sb., § 10 odst. 2 zákona č. 129/2008 Sb. nebo § 144 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb. a návštěvu úřední osoby; osobám, které při vstupu neprokáží splnění podmínek podle bodu 2 písm. a), b) nebo c), a osobám, které odmítnou nosit ochranu dýchacích cest podle bodu 1, aniž by se na ně vztahovala výjimka podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest, ředitel vazební věznice, věznice, ústavu pro výkon zabezpečovací detence nebo ředitel Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra organizačním opatřením návštěvu neumožní.

Opatření v celém znění