Přejít k hlavnímu obsahu

Podmínky návštěv v azylových zařízeníchToto opatření se v  změní. Přečtěte si novou verzi.

 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Návštěva musí mít ochranu dých. cest a doložit platný očkovací certifikát (14 dnů po druhé dávce, nebo Janssenu), předložit negat. výsledek PCR testu, ne staršího 72 hod., nebo prodělat onemocnění v posledních 180 dnech, z těchto podmínek existují výjimky

Ministerstvo zdravotnictví omezuje:

návštěvy v přijímacích a pobytových střediscích podle § 79 odst. 2 a 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů tak, že

1. osoba může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami z této povinnosti podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest, a při dodržení dalších stanovených režimových opatření,

2. návštěvu může vykonat pouze osoba, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, a při vstupu doloží, že splňuje následující podmínky:

a) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i)léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

b) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

c) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem;

povinnost doložit splnění podmínek podle bodu 2 písm. a), b) nebo c) se nevztahuje na děti do dovršení 12 let věku a na návštěvu obhájce, advokáta, soudem ustanoveného opatrovníka, osob poskytujících pravidelné právní a sociální poradenství a úřední osoby; osobám, které při vstupu neprokáží splnění podmínek podle bodu 2 písm. a), b) nebo c), a osobám, které odmítnou nosit ochranu dýchacích cest podle bodu 1, aniž by se na ně vztahovala výjimka podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest, ředitel Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra organizačním opatřením návštěvu neumožní.

Opatření v celém znění včetně odůvodnění