Přejít k hlavnímu obsahu

Nařízení o omezení přijímání žádostí o víza a přechodné a trvalé pobytyToto opatření se v  změní. Přečtěte si novou verzi.

 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty v ČR budou přijímány, pouze v případech stanovených tímto opatřením

Nařizuje se nepřijímat žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky ve třetích zemích, s výjimkou žádostí o:

a)    krátkodobá víza za účelem sezónního zaměstnání nebo za účelem zaměstnání, bude-li cizinec zaměstnán v potravinářské výrobě, zdravotnictví nebo sociálních službách, anebo krátkodobá víza za účelem zaměstnání, jsou-li podány na Ukrajině státními příslušníky Ukrajiny, pokud nepřesáhnou maximální počet takových žádostí stanovených Ministerstvem zahraničních věcí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví,

b)    krátkodobá víza pro vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky, pokud jsou splněny podmínky uvedené v Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, a pracovníky servisu kritické infrastruktury,

c)     krátkodobá víza z důvodu dle bodu I.4 písm. e) až j),

d)    dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání,

e)    mimořádná pracovní víza,

f)      přechodný pobyt, jsou-li podány cizinci zařazenými do vládních Programů za účelem dosažení ekonomického nebo jiného významného přínosu pro Českou republiku,

g)    trvalý pobyt, jsou-li podány cizinci zařazenými do vládního programu dle usnesení vlády ze dne 8. prosince 2014 č. 1014,

h)    modrou kartu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a žádostí o oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků nebo žadatelů o modrou kartu,

i)      dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia;

j)       povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem rodinným, jde-li o manžele a nezletilé děti cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území České republiky,

k)     vydání dlouhodobého víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území České republiky,

l)      dlouhodobá víza za účelem kulturním, sportovním a za účelem pracovní dovolené,

m)   oprávnění k pobytu, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky, pokud je zájem České republiky doložen odpovídajícím dokumentem,;

n)    zaměstnanecké karty, jsou-li podány na Generálním konzulátu České republiky ve Lvově státními příslušníky Ukrajiny, kterým byl na základě losování registrací k podání žádostí o zaměstnaneckou kartu stanoven termín podání žádosti o zaměstnaneckou kartu od 16. 3. 2020 do 25. 5. 2020;

tyto výjimky platí pouze pro žádosti o víza a přechodné pobyty na zastupitelských úřadech České republiky ve státech, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 přijímání takových žádostí umožňují; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových států způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Nařizuje se přerušit všechna řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů podaných na zastupitelských úřadech České republiky s výjimkou řízení o žádostech podaných na zastupitelských úřadech České republiky ve státech, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 umožňují provádění úkonů v rámci řízení; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových států způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Nařizuje se vyznačit na zastupitelských úřadech České republiky do cestovního dokladu vízum pouze v případě žádostí, které lze podle bodu I.7 přijmout s výjimkou bodu I.7. písm. i), kde se vyznačují pouze víza související s žádostmi o pobytová oprávnění za účelem studia v akreditovaném studijním programu na vysoké škole nebo v rámci programu „Zrychlená procedura udělování pobytových oprávnění pro cizince - zahraniční studenty ze třetích zemí"; to platí i pro žádosti přijaté přede dnem účinnosti tohoto opatření.

Opatření v celém znění