Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

Nařízení pro cesty z/do Velké Británie a Severního IrskaPravidla pro přímé lety a povinnosti osob, které se z území této země vrátili

Vláda ČR nařizuje podle bodu I. 13):

mezinárodním dopravcům, kteří dopravují osoby z třetí země nebo její části, která není na seznamu zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 podle bodu III.1, neumožnit cestu cestujícím, na které dopadá povinnost vyplnit elektronický Příjezdový formulář podle bodu I.2, pokud nepředloží doklad o vyplnění elektronického Příjezdového formuláře (oznámení) a v případě osob uvedených v bodě II.2 neumožnit dále cestu, pokud před započetím cesty nepředloží i potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu, který byl proveden na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nejpozději 72 hodin před započetím cesty.

Dle bodu II. 2. vláda ČR zakazuje:

všem osobám, včetně osob uvedených v bodě I.2 písm. b) až e), které přicestovaly na území České republiky od 20. prosince 2020 od 15:30 hod. a které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, volný pohyb podle bodu II. 1 s výjimkou písm. b) a c) na území celé České republiky podobu pobytu na území České republiky, podobu 10 dní, nebo do doby předložení výsledku RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2, anebo do doby ukončení karanténního opatření; bod III.5 se na tyto osoby nevztahuje; test podle bodu I.3 je nutno podstoupit nejdříve pátý až sedmý den po příjezdu do České republiky a osoba je povinna předložit jej následně krajské hygienické stanici.

 

Informace k BREXITu:

V souvislosti s koncem přechodného období - zjednodušeně řečeno BREXITem - se od 1.1. 2021 na občany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska pohlíží jako na občany EU, vztahuje-li se na ně část druhá Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, tedy jsou-li držiteli potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu vydaného Českou republikou nebo jejich ekvivalentů vydaných jiným členským státem Evropské unie. Na rodinné příslušníky občanů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na které se vztahuje část druhá Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, se pohlíží jako na rodinné příslušníky občanů Evropské unie ve smyslu § 15a odst. 1 nebo § 15a odst. 2 písm. Str. 13 z 14 b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Účel tohoto Ochranného opatření:

Ochranné opatření směrem ke zpřísnění podmínek pro cestování z Velké Británie se vydává vzhledem ke skutečnosti, že na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska došlo v posledním období k prudkému nárůstu nově diagnostikovaných případů onemocnění COVID-19, obzvláště v jihovýchodní Anglii. Z genetických analýz se ukázalo, že příčinou je nová varianta viru SARSCoV-2 definovaná vícero mutacemi hrotových proteinů (delece 69-70, delece 144-145, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H). Dosavadní analýzy ukazují, že tato varianta viru způsobuje významně vyšší přenos onemocnění než dosud známé varianty a odhaduje se, že má potenciál zvýšit reprodukční číslo R o 0,4 nebo více s odhadovanou zvýšenou přenositelností až o 70 % (viz Threat Assessment Brief vydaný dne 20. prosince 2020 Evropským střediskem pro kontrolu a prevenci nemocí). Navíc se tato varianta viru objevuje v době zvýšené míry cestování a setkávání se lidí spojenými s vánočními svátky. Cílem ochranného opatření je vytvoření podmínek pro zamezení šíření tohoto onemocnění, a to povinností předložit negativní RT-PCR nebo antigenní test před nástupem cesty (netýká se osob, které ve Velké Británie pouze tranzitovaly). Z výše uvedených důvodů je žádoucí uložit podmínky v souvislosti cestováním z Velké Británie do České republiky (jak leteckým, tak autobusovým nebo individuálním). Toto ochranné opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení dalšího zavlečení a rozšíření nákazy nové, závažnější varianty koronaviru SARS-CoV-2 na území České republiky.

Již od 20. prosince 2020 je omezen volný pohyb na území České republiky pro osoby, které přicestovaly z území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, vzhledem k aktuálním epidemiologickým zjištěním o výskytu nové, rychleji se šířící mutace koronaviru SARS-CoV-2 a povinnost absolvovat PCR test se posouvá až na pátý až sedmý den po přicestování do České republiky vzhledem k nejčastější inkubační době onemocnění.