Přejít k hlavnímu obsahu

Nařízení pro provoz veřejných mezinárodních letišť 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Při vstupu do ČR budou prováděny namátkové kontroly, zda vstupující osoby splňují podmínky stanovené Ministerstvem zdravotnictví, vstupující osoby jsou na výzvu provozovatele letiště, PČR nebo Celní správy povinni se kontrole dle tohoto opatření podrobit

MZČR nařizuje:

Dle bodu I.

1. Všem provozovatelům veřejných mezinárodních letišť v České republice (dále jen „provozovatel“) se nařizuje zajistit provádění namátkových kontrol fyzických osob při vstupu na území ČR, pokud jde o splnění jejich povinností souvisejících se vstupem na území České republiky podle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího podmínky vstupu na území České republiky. Obsahem kontroly je prověření, zda fyzická osoba disponuje doklady stanovenými ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví upravujícího podmínky vstupu na území České republiky; těmito doklady jsou:

a) doklad o vyplnění Příjezdového formuláře umožňující kontrolu Příjezdového formuláře,

b) národní certifikát o provedeném očkování,

c) národní certifikát o dokončeném očkování,

d) certifikát o prodělaném onemocnění covid-19,

e) test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, nebo

f) doložení skutečnosti, že se na osobu vztahuje výjimka z povinnosti předložit doklady uvedené v písmenech a) až e).

2. Provozovatel si může v případě potřeby za účelem zajištění provedení kontroly podle bodu 1 vyžádat součinnost Policie České republiky nebo Celní správy; Policie České republiky nebo Celní správa součinnost bezodkladně poskytne. Policie České republiky a Celní správa jsou oprávněny v rámci provádění kontroly vyžadovat předložení dokladů uvedených v bodě 1 a za účelem ověření splnění povinností stanovenými opatřením na ochranu hranic využívat API rozhraní k přístupům do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). 

Dle bodu II.

Osobám vstupujícím nebo hodlajícím vstoupit na území České republiky se nařizuje na žádost provozovatele, popřípadě Policie České republiky nebo Celní správy, předložit doklady podle bodu I.1.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění

Zrušení opatření ze dne 16. 2. 2022 s účinností od 19. 2. 2022