Přejít k hlavnímu obsahu

Opatření k zamezení importu nové mutace z jižní Afriky 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

V návaznosti na šíření nové mutace ze zemí jižní Afriky vydává vláda pokyny k vycestování do i návratu z těchto zemí, jde o země: Jihoafrické republiky, Namibie, Lesotha, Svazijsko, Zimbabwe, Botswana, Zambie a Mosambik.

Vláda ČR

Dle bodu I. důrazně nedoporučuje občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky cestovat na území Jihoafrické republiky, Namibie, Lesotha, Svazijska, Zimbabwe, Botswany, Zambie a Mosambiku;

Dle bodu II. zakazuje vstup na území České republiky všem občanům třetích zemí, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území Jihoafrické republiky, Namibie, Lesotha, Svazijska, Zimbabwe, Botswany, Zambie nebo Mosambiku; to neplatí, jde-li o držitele oprávnění k pobytu nad 90 dnů na území České republiky vydaného Českou republikou;

Dle bodu III. nařizuje

1. všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území Jihoafrické republiky, Namibie, Lesotha, Svazijska, Zimbabwe, Botswany, Zambie nebo Mosambiku

a) před vstupem na území České republiky předložit vyplněný Příjezdový formulář podle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. října 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-126/MIN/KAN,

b) před vstupem na území České republiky disponovat:

i) negativním výsledkem RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2, který se dokládá písemným potvrzením vystaveným osobou oprávněnou provádět tento test v zemi, ve které byl proveden, a který nebyl proveden více než 72 hodin před započetím cesty; povinnost disponovat dokladem o výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2 se nevztahuje na držitele diplomatické nóty vydané Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o nemožnosti zajištění testu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2 mimo území České republiky, a

ii) potvrzením o rezervaci na RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2, který bude proveden do 24 hodin od vstupu na území České republiky,

c) předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole doklad o vyplnění Příjezdového formuláře, doklad o výsledku testu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2 podle písmene b) bodu i) nebo diplomatickou nótu,

d) do 24 hodin od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2,

e) nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2,

f) podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2 podle písmene e) samoizolaci podle bodu IV/1,

g) v situacích podle bodu IV/1 vždy při opuštění bydliště nosit respirátor nebo obdobný prostředek (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, a to po dobu 14 dní po vstupu na území České republiky,

2. že bod III/1 neplatí pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem, a pro osoby do dovršení 6 let věku, nenavštěvují-li předškolní zařízení,

3. nepřijímat žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky příslušných pro země uvedené v bodu I.,

4. přerušit všechna řízení o žádostech o víza a pobyty podaných na zastupitelských úřadech České republiky příslušných pro země uvedené v bodu I.,

5. nevyznačit víza na zastupitelských úřadech České republiky příslušných pro země uvedené v bodu I.; to platí i pro žádosti přijaté přede dnem účinnosti tohoto opatření a pro vyznačování víz za účelem převzetí povolení k pobytu, která lze vyznačit jen v případě ztráty nebo zničení již dříve vydaného průkazu o povolení k pobytu;

Dle bodu IV. stanoví

1. že samoizolací se rozumí omezení volného pohybu na nezbytně nutné minimum s výjimkou:

a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k zajištění péče o děti,

b) akutních cest do zdravotnických zařízení,

2. že body III/3 až III/5 neplatí pro žádosti podávané v zahraničně politickém zájmu České republiky, o kterém rozhoduje pouze ministr zahraničních věcí.

Usnesení v celém znění

Prodloužení usnesení z 6. 12. 2021