Přejít k hlavnímu obsahu

Opatření pro cestující přijíždějící z Čínské lidové republiky 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Nejste-li občan ČR či jeho rodinný příslušník (s přechodným či trvalým pobytem v ČR) a byli jste v posledních 14 dnech v ČLR min. 12 hodin, musíte při vstupu do ČR předložit negativní výsledek testu na covid, ne starší 48 hod. Z nařízení existují výjimky.

S účinností ode dne 16. ledna 2023 od 00:00 hod. do 31. ledna 2023 23:59 hod. se MZČR

dle I. nařizuje

1. všem osobám, s výjimkou osob uvedených v bodě I.2, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území Čínské lidové republiky

a) před vstupem na území České republiky disponovat výsledkem RT-PCR nebo RAT testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu,

b) předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu nebo písemné prokázání, že se na danou osobu vztahuje výjimka podle tohoto ochranného opatření,

definice a náležitosti testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu je uvedena v bodě II.1;

2. že povinnosti uvedené v bodě I.1 neplatí pro

a) občany České republiky a jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky, a

b) občany Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu nebo povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydané Českou republikou a jejich spolucestující rodinné příslušníky s vydaným povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky;

3. že povinnosti uvedené v bodě I.1 dále neplatí pro

a) pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

b) akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob, držitele služebních pasů vydaných Českou republikou a držitele diplomatických pasů cestující do nebo z České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních organizací registrovaných u Ministerstva zahraničních věcí cestující do nebo z České republiky za služebním účelem, pokud jejich pobyt na nebo mimo území nepřekročí 72 hodin,

c) příslušníky Vězeňské služby nebo policisty vykonávající eskortní činnost nebo bezpečnostní doprovod letadel,

d) děti do dovršení věku 12 let;

4. dopravcům provádějícím mezinárodní leteckou přepravu osob, kteří dopravují osoby do České republiky, neumožnit přepravu cestujícím, kteří nesplňují povinnosti uvedené v bodě I.1, nejde-li o osoby, na které dopadá výjimka podle tohoto ochranného opatření;

dle II. stanoví

1. že testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu se rozumí písemné potvrzení vystavené osobou oprávněnou provádět tento test v zemi, ve které byl proveden, o negativním výsledku rychlého antigenního testu (RAT) nebo RT-PCR testu, který není starší než 48 hodin od data provedení testu,

2. že za členské státy Evropské unie se pro účely tohoto ochranného opatření kromě členských států Evropské unie dále považují Andorrské knížectví, Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví, Monacké knížectví, Norské království, Republika San Marino, Švýcarská konfederace a Vatikánský městský stát,

3. že pro účely tohoto ochranného opatření se pojmem „písemné potvrzení“ rozumí jak forma listinná (originál nebo prostá kopie), tak elektronická, pokud je v něm uvedeno jméno, příjmení a datum narození nebo číslo cestovního dokladu konkrétního adresáta; písemné potvrzení v elektronické podobě není možné předkládat ve formě SMS zprávy.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění