Přejít k hlavnímu obsahu

Podmínky pro vyplnění Příjezdového formuláře a vstupu na území ČR pro očkované osoby a osoby, které covid prodělalyToto opatření se v  změní. Přečtěte si novou verzi.

 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Popis toho, co je myšleno vyplněním Příjezdového formuláře, plně naočkovanou osobou, mezinárodním certifikátem atd.

Ministerstvo zdravotnictví ČR stanoví:

Dle bodu III/3, že splnění povinnosti předložit vyplněný Příjezdový formulář se rozumí předložení v takové podobě, která umožní jednoznačnou identifikaci držitele a kontrolu vyplněných údajů; elektronický Příjezdový formulář je dostupný na internetových stránkách www.prijezdovyformular.cz; zpracovávanými osobními údaji nad rámec § 79 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. jsou číslo cestovního dokladu, státní občanství, adresa elektronické pošty a telefonní číslo; vyplněním a odesláním Příjezdového formuláře se krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu vzdáleným přístupem oznamuje vstup na území České republiky,

Dle bodu III/4, že testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí:

a) v případě antigenního testování písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb s oprávněním poskytovat zdravotní služby v dané zemi o negativním výsledku antigenního testu, který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu,

b) v případě RT-PCR testování písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin od data provedení RT-PCR testu, nebo

c) ode dne 1. července 2021, jde-li o test provedený na území, na něž se vztahuje nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu¹, pouze certifikát o testu vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu¹ , který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu nebo 72 hodin od data provedení RT-PCR testu u zemí, které jsou vázané tímto nařízením.

Dle bodu III/5, že očkovanou osobou se rozumí osoba, která se prokáže národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Dle bodu III/6, že za národní certifikát o provedeném očkování se považuje do dne 30. června 2021 písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a u očkování uplynulo:

a) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky,

b) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky,

c) v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky; jde-li o potvrzení vydávané oprávněným subjektem, musí být zveřejněno v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Dle bodu III/6 a., že národním certifikátem o provedeném očkování je ode dne 1. července 2021 certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu², kdy u očkování uplynulo

a) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní, ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky,

b) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky,

c) v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky.

Dle bodu III/7, že za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, a u očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky.

Dle bodu III/8, že za osobu, která prodělala onemocnění COVID-19, se do dne 30. června 2021 považuje osoba, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 podle bodu III.8a nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že osoba

a) nemá klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19,

b) absolvovala podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky nebo opatření jiného členského státu Evropské unie izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a

c) od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní;

a držitelé diplomatické nóty vydané Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, kterými mohou být občané České republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci podle bodu II. 2 písm. e) s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo cizinci s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou, osvědčující doloženou absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění COVID-19 v zemi odjezdu před vstupem na území České republiky; diplomatická nóta není zpravidla vydávána dříve než 14 dní od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Dle bodu III/8aže osobou, která prodělala onemocnění COVID-19, je ode dne 1. července 2021 osoba, která se prokáže certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu3 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, a držitelé diplomatické nóty vydané Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, kterými mohou být občané České republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci podle bodu II. 2 písm. e) s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo cizinci s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou, osvědčující doloženou absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění COVID-19 v zemi odjezdu před vstupem na území České republiky; diplomatická nóta není zpravidla vydávána dříve než 14 dní od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Dle bodu III/9, že samoizolací se rozumí omezení volného pohybu na nezbytně nutné minimum s výjimkou:

a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k zajištění péče o děti,

b) cest nezbytně nutných k obstarávání k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot; to neplatí pro osoby podle bodu I.8,

c) akutních cest do zdravotnických zařízení,

d) cest do zařízení sociálních služeb; to neplatí pro osoby podle bodu I.8,

e) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí; to neplatí pro osoby podle bodu I.8,

f) pohřbů; to neplatí pro osoby podle bodu I.8.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění

 

¹ Odkaz na schválený text nařízení bude doplněn, jakmile bude text zveřejněn v Úředním věstníku EU.

² Odkaz na schválený text nařízení bude doplněn, jakmile bude text zveřejněn v Úředním věstníku EU.