Přejít k hlavnímu obsahu

Výjimka ze vstupních pravidel na území ČR pro osoby přijíždějící z Ukrajiny 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Občané Ukrajiny, EU (včetně ČR) a tranzitující osoby ohrožené konfliktem na Ukrajině, které tranzitují přes ČR do země, kde mají občanství či povolení k pobytu nemusí vyplňovat Příjezdový formulář, prokazovat se negat. testem, nebo očkovacím certifikátem

MZČR 

dle článku I. stanoví

1. že zákaz vstupu na území České republiky, povinnost před zahájením přepravy vyplnit Příjezdový formulář, před zahájením přepravy disponovat výsledkem testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování, anebo certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 a tyto předložit na vyžádání při hraniční nebo pobytové kontrole a povinnost podrobit se RT-PCR testu na území České republiky, jsou-li zákaz vstupu a tyto povinnosti stanoveny jiným ochranným opatřením, neplatí pro:

a) občany Ukrajiny vstupující na území České republiky cestou z Ukrajiny, kde byli bezprostředně před příchodem vystaveni ohrožení z důvodu mezinárodního ozbrojeného konfliktu,

b) občany České republiky, občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky a držitele oprávnění k pobytu na území Evropské unie vstupující na území České republiky cestou z Ukrajiny, kde byli bezprostředně před příchodem vystaveni ohrožení z důvodu mezinárodního ozbrojeného konfliktu,

c) osoby vstupující na území České republiky cestou z Ukrajiny, kde byly bezprostředně před příchodem vystaveny ohrožení z důvodu mezinárodního ozbrojeného konfliktu a přes území České republiky pouze tranzitují do státu, jehož jsou občany nebo ve kterém mají oprávnění k pobytu; tyto osoby jsou povinny opustit území České republiky do 48 hodin od vstupu na území České republiky;

2. že za členské státy Evropské unie se pro účely tohoto ochranného opatření kromě členských států Evropské unie dále považují Andorrské knížectví, Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví, Monacké knížectví, Norské království, Republika San Marino, Švýcarská konfederace a Vatikánský městský stát;

MZČR dle článku II. nařizuje

že osoby uvedené v bodě I. jsou Policii České republiky, Ministerstvu vnitra, orgánu ochrany veřejného zdraví nebo dopravci na požádání povinny prokázat, že splňují podmínky podle bodu I., a to zejména předložením cestovního dokladu, dokladu o způsobu cesty na území České republiky, dokladu o místě hlášeného pobytu na území Ukrajiny, oprávnění k pobytu na území jiného státu za účelem tranzitu nebo oprávnění k pobytu na území Ukrajiny.

Opatření v celém znění