Přejít k hlavnímu obsahu

Vysvětlení pojmů, pro účely Mimořádného opatření k překročení státní hranice ČR 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Pojmy jsou: občan třetí země, písemné potvrzení, držitelé diplomatické nóty o nemožnosti zajištění testu, členské státy EU

Ministerstvo zdravotnictví ČR stanoví:

Dle bodu III/10, že samoizolací se rozumí omezení volného pohybu na nezbytně nutné minimum s výjimkou:

a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k zajištění péče o děti,

b) cest nezbytně nutných k obstarávání k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot; to neplatí pro osoby podle bodu I.8,

c) akutních cest do zdravotnických zařízení,

d) cest do zařízení sociálních služeb; to neplatí pro osoby podle bodu I.8,

e) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí; to neplatí pro osoby podle bodu I.8,

f) pohřbů; to neplatí pro osoby podle bodu I.8.

Dle bodu III/11, že občanem třetí země, je cizinec vyjma občana Evropské unie a cizince ve smyslu § 1 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Dle bodu III/12, že za členské státy Evropské unie se pro účely tohoto ochranného opatření kromě členských států Evropské unie dále považují Andorrské knížectví, Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví, Monacké knížectví, Norské království, Republika San Marino, Švýcarská konfederace a Vatikánský městský stát,

Dle bodu III/13, že pro účely tohoto ochranného opatření se pojmem „písemné potvrzení“ rozumí jak forma listinná (originál nebo prostá kopie), tak elektronická, pokud je v něm uvedeno jméno, příjmení, a datum narození nebo číslo cestovního dokladu konkrétního adresáta; písemné potvrzení v elektronické podobě není možné předkládat ve formě SMS zpráv,

Dle bodu III/14, že držiteli diplomatické nóty o nemožnosti zajištění testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 v zemi odjezdu mohou být občané České republiky a jejich spolucestující rodinní příslušníci podle bodu II. 2 písm. e) s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky, občané Evropské unie s vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky, cizinci s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou a cizinci uvedení v bodě II.3 písm. c) nebo I.10 písm. h),

Dle bodu III/15, že hromadným dopravním prostředkem je takový prostředek dopravy, ve kterém se v daný moment přepravují osoby, které nejsou členy jedné domácnosti.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění