Přejít k hlavnímu obsahu

Zákaz vstupu do ČR pro občany třetích zemí, které jsou extrémně rizikové a cizince, kteří v nich pobývali 
Celá ČR
 

 
Celá ČR
 

Zakazuje se vstup do země občanům třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19 a cizinců, kteří jsou občany zemí s extrémním rizikem nákazy, či cizincům, kteří v takové zemi pobývali za posledních 14 dní déle, než 12 hod.

Dle bodu II/3 Ministerstvo zdravotnictví ČR zakazuje:

vstup na území České republiky pro všechny cizince, kteří v zemích s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech; to neplatí:

a) pro držitele průkazu o povolení přechodnému, dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaného Českou republikou,

b) pro občany Evropské unie, kteří jsou držiteli potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky vydaného Českou republikou,

c) pro cizince, jejichž vstup je v zahraničněpolitickém zájmu České republiky nebo v zájmu České republiky v oblasti veřejného zdraví, pokud je zájem České republiky doložen odpovídajícím dokumentem,

d) pro akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně soukromých služebních osob a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí České republiky,

e) pro cizince, kteří jsou profesionálními sportovci nebo členy státní reprezentace a pro osoby nezbytné pro konání sportovní akce, je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky v oblasti sportu, pokud je zájem České republiky doložen odpovídajícím dokumentem na základě souhlasu Ministerstva zdravotnictví,

f) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

g) pro držitele krátkodobých a dlouhodobých víz vydaných Českou republikou nebo členským státem Evropské unie v zastoupení České republiky podle dvoustranné dohody s platností nejdříve od 1. srpna 2021,

h) pro osoby, které doloží, že bezprostředně před vstupem na území České republiky pobývaly nejméně 14 dní v zemi s nízkým rizikem nákazy a zároveň nepobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států s jiným než nízkým rizikem nákazy,

i) pro cizince, který s občanem České republiky nebo s občanem Evropské unie s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v České republice, který v čestném prohlášení o partnerském vztahu přijal závazky uvedené v bodě I.17, má prokazatelný trvalý partnerský vztah založený zejména na soužití ve společné domácnosti a bylo mu za účelem umožnění vstupu na území České republiky podle tohoto bodu vystaveno potvrzení Ministerstva zahraničních věcí České republiky,

j) pro rodinné příslušníky ve smyslu § 15a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanů České republiky nebo občanů Evropské unie s bydlištěm na území České republiky,

za podmínky, že splňují podmínky vstupu podle tohoto ochranného opatření a jsou jinak oprávněni vstoupit na území České republiky; cestuje-li se zákonným zástupcem nebo jinou osobou, kteří jsou oprávněni vstoupit na území České republiky, nezletilé dítě, je ke vstupu na území České republiky oprávněno i toto nezletilé dítě při dodržení protiepidemických povinností podle tohoto ochranného opatření a za podmínky, že je jinak oprávněno vstoupit na území České republiky.

Opatření v celém znění, včetně odůvodnění

Úprava opatření ze dne 27. 9. s účinností od 30. 9.