Přejít k hlavnímu obsahu

RakouskoKe vstupu do Rakouska (při překročení hranice), a to i při krátkém pobytu v řádu hodin, je třeba předložit doklad o ukončeném očkování (platnost 270 dnů; dle oznámení rakouského spolkového kancléře by mělo od 1. 2. 2022 dojít ke zkrácení této doby na 180 dní, podrobnosti zatím nejsou znám) či prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech - tzv. 2G (geimpft/naočkovaný či genesen/uzdravený) a zároveň  negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru).

Vstup z ČR

Ke vstupu do Rakouska (při překročení hranice) je od 20. prosince 2021 třeba předložit:
- doklad o naočkování či prodělání Covid-19 v posledních 180 dnech - tzv. 2G (geimpft/naočkovaný či genesen/uzdravený) a zároveň  negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru). Tato povinnost se nevztahuje

a) na osoby, které doloží, že obdržely třetí posilovací očkovací dávku

b) na  osoby, které se uzdravily v posledních 90 dnech - ty nemusí předkládat negativní PCR při vstupu do země, pokud předloží lékařské osvědčení, že od pozitivního testu, resp. od prvních příznaků uplynulo min. 14 dní, min. 48 hod. nevykazují žádné příznaky nákazy a i přes pozitivní výsledek testu lze předpokládat, že již nehrozí přenos infekce.

Osobám, které se neprokáží negativním PCR testem nebo dokladem o podání posilovací očkovací dávky, bude vstup umožněn, musejí ale podstoupit PCR test v Rakousku a nastoupit do domácí karantény do doby, než obdrží negativní výsledek. V tomto případě se cestující musejí rovněž před cestou registrovat (viz dále příjezdový formulář).

Očkované osoby

Doklad o prodělaném očkování proti covid-19 je uznáván za těchto podmínek:

 • po absolvování druhé dávky vakcíny u dvoudávkového očkování (doba platnosti vakcinace: 270 dnů od kompletního očkování),
 • od 22. dne od provedení vakcinace očkovací látkou, která je jednodávková (doba platnosti:  270 dnů od podání jednodávkové vakcíny, nejpozději však do 3.1.2022 u očkovací látky Johnson & Johnson). Osoby, vakcinované jednou dávkou očkovací látky Johnson & Johnson se musí nejpozději do 3.1.2022 dát očkovat další dávkou.
 • kdykoliv po očkování (i po 1. dávce) za předpokladu, že alespoň 21 dní před očkováním byl proveden pozitivní PCR test na SARS-CoV-2 nebo před očkováním byla prokázána přítomnosti neutralizačních protilátek (doba platnosti očkování:  270 dnů od vakcinace),
 • očkování třetí dávkou se uznává po dobu následujících 270 dnů v případě, že následuje nejméně 120 dní po dokončení předchozí vakcinace.

Rakousko vyžaduje očkování vakcínou s registrací EMA nebo s absolvovaným evaluačním procesem WHO, aktuálně od producentů Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Serum Institute of India nebo Sinopharm a Sinovac-CoronaVac.

Testované osoby

Doklad o negativním výsledku testu (v anglickém nebo německém jazyce):

 • PCR test nesmí být starší než 72 hodin od okamžiku odběru,
 • antigenní test platí pouze pro pendlery a nesmí být starší než 24 hodin.

Osoby s prodělaným covidem

Uznává se lékařský/úřední certifikát (v německém či anglickém jazyce) nebo lékařské potvrzení formuláře (německy či anglicky) o prodělání nemoci v posledních 180 dnech, nikoli však doklad o zjištění neutralizačních protilátek.

Děti

Děti  do dne dovršení 12 let nepředkládají žádný doklad o bezinfekčnosti.  Pokud jde o karanténu a registraci, uplatní se na ně stejný režim jako na jejich dospělý doprovod.

Děti školního věku 12 -15 let narozené ne dříve než 1.9. 2006 (bez ohledu na státní příslušnost) opravňuje ke vstupu kromě splnění pravidel platných pro dospělé (tedy očkování/uzdravení + PCR test) také platné negativní výsledky testů v testovací knížce (školní tzv. Ninja pass) nebo v jejím zahraničním ekvivalentu. V praxi to znamená, že se dítě během pobytu v AT  musí testovat nejm. 3 týdně, z toho alespoň 2x PCR testem (PCR platí 72 hod, antigen 48 hod), tak, aby se nepřetržitě mohly prokazovat negativním testem.

Příjezdový formulář

Od 20.12.2021 platí povinnost elektronické registrace před vstupem pro:

 • osoby, které se neprokáží negativním PCR testem nebo dokladem o podání posilovací očkovací dávky nebo dokladem o uzdravení z nemoci covid-19 v uplynulých 90 dnech (blíže shora), a to i v případě, že jsou očkovány nebo se v uplynulých 180 dnech uzdravily z nemoci covid-19,
 • v případě, že občané Rakouska, EU a EHP a osoby s pobytem v Rakousku nepředloží na vstupu do země platný doklad o naočkování či o prodělání Covid-19, budou muset nastoupit povinnou 10-denní karanténu, kterou bude možné ukončit nejdříve po 5. dni negativním výsledkem PCR-testu. I v tomto případě platí povinnost registrace před cestou.

Podmínky na místě

Na úrovni spolku (celého Rakouska)  je stanoven minimální standard opatření, jednotlivé spolkové země je mohou zpřísnit:

 • ve všech uzavřených veřejných prostorech a veřejné dopravě povinný respirátor FFP2 a odstup minimálně 2 m,
 • poskytování služeb s úzkým kontaktem se zákazníky je možné pouze po předložení dokladu 2G (doklad o očkování nebo doklad o uzdravení v uplynulých 180 dnech), totéž platí pro hotely a obchody (s výjimkou obchodů se základními potřebami, lékáren apod., kde se žádný doklad nepředkládá),
 • 2G platí také pro restaurace, navíc je potřeba se při návštěvě registrovat a nosit FFP2 respirátor při pohybu po restauraci, otevřeno mohou mít pouze do 23:00 hod,
 • sportoviště: platí 2G, při samotném sportování není vyžadován respirátor/rouška. Vstup na sjezdovky tudíž mají pouze osoby, které předloží doklad o očkování nebo doklad o uzdravení v uplynulých 180 dnech, s výjimkou dětí mladších 12 let - ty nepředkládají žádný dokument o bezinfekčnosti,
 • noční podniky zůstávají prozatím zavřené,
 • zájezdové autobusy mohou přepravovat pouze osoby, které  předloží doklad 2G (doklad o očkování nebo doklad o uzdravení v uplynulých 180 dnech); v uzavřeném prostoru autobusu platí povinnost nosit respirátor FFP2 bez ventilu,
 • kulturní akce se mohou ve vnitřních prostorech konat za přítomnosti až 2000 osob s přidělenými místy k sezení, u akcí bez přidělených míst k sezení je v případě konání ve vnitřních prostorech možná přítomnost až 25 osob.

Shora uvedená omezení se nevztahují na děti do dne dovršení 12 let věku, resp. děti do dne dovršení 12 let nemají povinnost předkládat žádný doklad o bezinfekčnosti.

Pro děti od 12 -15 let (narozené ne dříve než 1.9.2006) platí možnost prokázat bezinfekčnost za účelem ubytování v ubytovacích zařízeních, používání lanovek, návštěvy  restaurací, přístupu na sjezdovky apod. PCR testem platným 72 hod. od odběru a výjimečně též antigenním testem platným 48 hod. od odběru tak, že v okamžiku prokazování bezinfekčnosti musí být test platný, resp. při delším pobytu se testy musí po vypršení platnosti obnovovat.

Na nezletilé osoby narozené před 1.9.2006 se vztahují stejná pravidla jako na dospělé, tedy musí bezinfekčnost  za shora uvedenými účely prokázat plným očkovaním nebo dokladem o vyléčení z nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech.

Výjimka platí (na celém území Rakouska) též pro těhotné ženy a osoby, které předloží lékařské potvrzení (v němčině či angličtině), že nemohou být očkovány, protože by to pro ně představovalo nebezpečí pro život nebo zdraví. V tomto případě stačí vedle zmíněného potvrzení o nemožnosti být očkován předložit negativní PCR test, od jehož odběru neuplynulo více než 72 hodin.

Osoby neočkované, pokud se na ně nevztahuje některá ze shora uvedených výjimek, mohou opustit obydlí jen z naléhavých důvodů, jako je např.

 1. odvracení bezprostředního nebezpečí života, zdraví, majetku,
 2. pomoc potřebným, výkon práva na rodinný život a plnění rodinných povinností,
 3. pokrytí základních potřeb (nákup základních nezbytností, návštěva rodičů, partnera nežijícího v téže domácnosti, dalších důležitých kontaktních osob, cesta k lékaři, na očkování/test, návštěva hřbitova, mše, obstarání zvířat),
 4. cesta do práce/školy,
 5. pobyt v přírodě o samotě nebo s rodinou či blízkými osobami,
 6. účast na soudních/úředních jednáních,
 7. účast na volbách,
 8. účast na vybraných setkáních, např. pohřbech či demonstracích.

Shora zmíněný minimální standard opatření uplatňují od 20.12. veškeré spolkové země Rakouska.  

Vzhledem k možnosti přijímat přísnější opatření  v jednotlivých místech Rakouska důrazně doporučujeme, abyste se před odjezdem seznámili s rozsahem lockdownu a s hygienicko-epidemiologickými podmínkami přímo v místě, do něhož hodláte cestovat. Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat ubytovatele a navštívit webové stránky turistické oblasti, v níž hodláte pobývat.

 

Postup při nákaze covidem

Osoby, které v Rakousku onemocní virem covid-19 nebo přijdou s nakaženou osobou do styku, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit lékaři v daném místě nebo místně příslušnému hejtmanství, popř. obecnímu úřadu. V případě pobytu v ubytovacím zařízení oznámí podezření na onemocnění též ubytovateli. O dalším postupu rozhodne příslušný lékař.
Podle konkrétních podmínek lékař stanoví formu karantény, která může probíhat jak v ubytovacím zařízení, tak v jiném zařízení. Náklady na pobyt ve speciálním zařízení během úředně nařízené karantény hradí rakouský stát.

Se souhlasem lékaře a za jím stanovených podmínek může být turista převezen do své vlasti. Doporučuje se za tímto účelem uzavřít pojištění.

Tranzit

Osoby tranzitující přes Rakousko do/z jiného státu nebo na/z letiště nebo osoby vyzvedávající své příbuzné na letišti mohou formou tranzitu (připouští se pouze zastávka na WC nebo v jiné naléhavé situaci)  cestovat bez omezení tak jako dosud, t.j. nepředkládají na území Rakouska doklad o bezinfekčnosti ani se neregistrují.

Hraniční přechody jsou otevřeny pro běžný provoz. Namátkové kontroly mohou probíhat, a to jak přímo na hranicích, tak v rakouském vnitrozemí. Na území Rakouska je nutno dodržovat opatření částečného lockdownu. Přijatá lockdownová opatření neznamenají zákaz vstupu na území Rakouska.

Podrobnou informaci o podmínkách vstupu (překročení hranic) z ČR do Rakouska včetně výjimek naleznete v našem článku Přechod hranic z ČR do AT - pod odkazem zde.

Informaci o částečném lockdownu v Rakousku naleznete zde.

Užitečné kontakty

 • Velvyslanectví ČR ve Vídni:

Tel.: 0043 899 58 111,
e-mail: consulate_vienna@mzv.cz

 • Corona-Hotline - Rakousko AGES:

Tel.: +43 1 3860 555,
email: buergerservice@sozialministerium.at
zdravotní linka (Rakousko) 1450,
policie (Rakousko) 133.
 

Podrobné informace:

 

Návrat do ČR

Od 27.10.2021 došlo ke změně pravidel při návratu do ČR pro:

 • očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,
 • děti do dovršení věku 12 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,
 • ostatní osoby s povinností příjezdového formuláře testů.

Detaily opatření na webu Pravidla návratu do ČR.

 

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).

 


Mohlo by vás ještě zajímat

 • Při cestování je důležitý cestovní doklad! Nepotřebujete ho vyměnit? Podívejte se do návodu Gov.cz, jak si nechat cestovní pas vyměnit již za 5 dnů.