maps_ugcSpecifické situace při očkováníProdělání onemocnění covid-19 v minulosti

U osob s asymptomatickým průběhem onemocnění covid-19 je možné očkování zahájit nejdříve za 7 dnů po zjištění pozitivního testu na covid-19, u osob se symptomatickým průběhem nejdříve za 14 dnů po prodělaném onemocnění, respektive v obou případech po ukončení izolace (doporučení České vakcinologické společnosti). Toto doporučení platí i pro odložení aplikace druhé dávky v případě prodělání onemocnění po první dávce. Reinfekce během 3 měsíců po infekci je podle dostupných údajů málo pravděpodobná. Z tohoto důvodu doporučujeme při omezené dostupnosti očkovací látky odložit očkování první nebo druhé 10 dávky o 3 měsíce po prodělaném onemocnění Covid-19 nebo bezpříznakové infekci (po pozitivním testu), po ukončení izolace. V případě vysokého rizika nákazy je však možné očkovat dříve než za 3 měsíce po prodělané nemoci covid-19.U každého očkovaného je vždy nezbytné individuálně posoudit závažnost proběhlého onemocnění covid-19, úpravu zdravotního stavu a klinický stav v době očkování.

Prodělání onemocnění covid-19 před aplikací druhé dávky

Při zjištění pozitivního testu na covid-19 mezi první a druhou dávkou očkování, se druhá dávka se odloží se na termín nejdříve za 7 dnů po zjištění pozitivního testu na covid-19 při asymptomatickém průběhu a nejdříve za 14 dnů po prodělaném onemocnění, resp. v obou případech po ukončení izolace (dle doporučení České vakcinologické společnosti). Intervaly mezi jednotlivými dávkami přitom musí být zachovány.

Kontakt s osobou prodělávající onemocnění covid-19

U osob v karanténě z důvodu kontaktu s covid-19 pozitivním jedincem lze očkování zahájit bezprostředně po ukončení karantény (dle doporučení České vakcinologické společnosti). Léčba covid-19 monoklonálními protilátkami nebo rekonvalescentní plazmu V současné době neexistují žádné údaje o bezpečnosti a účinnosti očkovacích látek proti nemoci covid-19 u osob, které dostaly v rámci léčby monoklonální protilátky nebo rekonvalescentní plazmu. Na základě odhadovaného poločasu těchto přípravků a poznatků, které naznačují, že reinfekce je neobvyklá během 3 měsíců po předchozí infekci, by mělo být očkování odloženo o 3 měsíce po aplikaci monoklonálních protilátek nebo rekonvalescentní plazmy. Důvodem odložení očkování je zabránění možné interference léčby protilátkami s imunitní odpovědí vyvolanou očkovací látkou (dle doporučení České vakcinologické společnosti).

Promeškání intervalu mezi dávkami

Maximální interval mezi podáním první a druhé dávky očkovací látky nebyl stanoven. V případě, že druhá dávka očkovací látky není aplikována v doporučeném odstupu dle SPC očkovací látky, první dávka se počítá a druhá dávka se aplikuje, co nejdříve je to možné (dle doporučení České vakcinologické společnosti).

Zkrácený interval mezi dávkami

Při chybné aplikaci 17 nebo 18 dní po první dávce není nutné druhou dávku opakovat. Při chybné aplikaci dříve než 17 dní po první dávce je druhá dávka považována za neplatnou a je potřeba ji opakovat 21 dní po chybně aplikované dávce (dle doporučení České vakcinologické společnosti).

Simultánní aplikace jiných očkovacích látek

Pro nedostatek údajů o bezpečnosti a účinnosti očkování proti nemoci covid-19 při simultánní aplikaci jiné očkovací látky se nedoporučuje simultánně aplikovat žádné jiné očkovací látky. Aplikaci jiné očkovací látky (živé atenuované i neživé) se doporučuje s odstupem minimálně 14 dnů od aplikace očkovací látky proti nemoci covid-19. V případě, že dojde k neúmyslnému podání jiné očkovací látky v tomto období 14 dnů, není nutné opakovat dávku žádné z očkovacích látek (dle doporučení České vakcinologické společnosti).


Související odkazy a zdroje