Přejít k hlavnímu obsahu

Antivirus B Od 1. ledna bude pozastaveno období uznatelnosti výdajů režimu B programu Antivirus. Příspěvek za měsíc prosinec 2021 zaměstnavatelům při splnění ostatních podmínek programu náleží.

Antivirus B uleví firmám, které nemůžou fungovat naplno, protože mají významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo v karanténě, mají omezené vstupy nezbytné k jejich činnosti (například z důvodu pandemie chybí nějaká součástka, ze které firma vyrábí svůj produkt), nebo je z důvodu pandemie omezená poptávka po službách či produktech firmy.

Účel/podmínky pro čerpání

  • zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce,
  • zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď,
  • týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění,
  • zaměstnavatel musí vyplatit náhradu mzdy a odvést odvody.

Maximální částka podpory

Výše příspěvku z režimu B je 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance. 

Pro zaměstnance to znamená, že je na překážkách a dostává náhradu mzdy:

  • 100 % průměrného výdělku pokud jsou překážky v práci na straně zaměstnavatele kvůli tomu, že firmě z důvodu nařízení karantény či péče o dítě chybí významná část zaměstnanců (30 % a více) a tudíž musí omezit provoz (pro zaměstnance v karanténě platí režim A);
  • 80 % průměrného výdělku při omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti;
  • 60 % průměrného výdělku při omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy.

Pro období

Od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 bude možné využívat i režimu B.

Příjem žádostí

Do 28. února 2022.

Způsob podání žádosti

Firmy, které mají již z minula podepsanou dohodu s Úřadem práce ČR (dále jen ÚP ČR), postupují tak, jak byly zvyklé předtím. Tedy doloží Vyúčtování a opět se naváže na čerpání podpory. Vyúčtování se předkládá po skončení kalendářního měsíce, za který firma žádá. Současně musí dojít nejprve k vyplacení náhrad mezd a povinných odvodů.

Firmy, které nemají podepsanou dohodu s ÚP ČR, vyplní žádost v aplikaci (odkaz na banneru níže) a zašlou ji ÚP ČR. Ten ji zkontroluje a případně výzvě k opravě nebo úpravě. V tom případě žadatel vyplní novou žádost v požadované pohodě. Úřad práce poté rozhodne, zda může dojít k jejímu uzavření nebo žádost z konkrétních důvodů odmítne. Po uzavření dohody, vyplacení náhrad mezd a povinných odvodů se vyplní měsíční Vyúčtování za každý režim, za který zaměstnavatel požaduje příspěvek (A, B), a toto Vyúčtování odešla firma přes datovou schránku nebo emailem s elektronickým podpisem zpět úřadu práce. 

Více informací na webu MPSV

PODAT ŽÁDOST NA MPSV