Přejít k hlavnímu obsahu

COVID - 2021AKTUÁLNĚ:

3. 2. 2022 MPO představilo nové směřování kompenzací pro podnikatele, jejichž činnost omezily protipandemická opatření v druhé polovině loňského roku.

Tisková zpráva MPO

Avízo k předchozí výzvě

Cílem Výzvy je poskytnout finanční podporu na zajištění likvidity podnikatelům, kterým v důsledku pandemie nemoci COVID-19 či boji proti ní razantně poklesly tržby. Účelem podpory je pomoc státu okruhu podnikatelů nejvíce zasažených pandemií nemoci COVID‑19 vedoucí k tomu, aby nemuseli ukončit svou podnikatelskou činnost.

Komu je podpora určena

 

  • Podnikatelům, fyzickým nebo právnickým osobám, které vykonávají podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem,
  • v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci jeho/její podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 30 % (za účetní jednotku). Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Srovnávané období je období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. Srovnávací období je období od 1. listopadu 2019 do 31. prosince 2019. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal se osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. listopadu 2019, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv dva po sobě jdoucí měsíce v období od listopadu 2019 do října 2021,
  • měl ke dni 1. listopadu 2021 alespoň jednoho zaměstnance, resp. spolupracující osobu, resp. osobu se smlouvou o výkonu funkce,
  • dosud nevyčerpal podporu do maximální možné výše (dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik)),
  • opakovaně neporušoval mimořádná nebo krizová opatření přijatá v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.
  • další podmínky pro oprávněnost žadatele budou upřesněny obdobně jako v předchozí výzvě.         

Maximální částka podpory

Maximální výše podpory na jednoho příjemce je dána

a) v případě poklesu tržeb o alespoň 30 %, ale méně než 50 %, jako součin 300 Kč krát počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků krát počet dní rozhodného období.

b) v případě poklesu tržeb o alespoň 50 % jako součin 500 Kč krát počet zaměstnanců vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní rozhodného období.

Způsobilými náklady dle Výzvy jsou náklady a výdaje na provoz a udržení podnikatelské činnosti či provozovny, jako jsou např. osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod., vzniklé od 1. února 2020 do 31. prosince 2021.

Za zaměstnance se pro účely Programu považují pouze zaměstnanci v pracovním poměru a dále tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále osoby se smlouvou o výkonu funkce podle zákona o obchodních korporacích. Do výpočtu se zahrnují výhradně zaměstnanci (resp. spolupracující osoby, resp. osoby se smlouvou o výkonu funkce), kteří byli přihlášení k 1. listopadu 2021 k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení.

Rozhodné období

Od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.

Příjem žádostí

Zatím nebylo zveřejněno.

Způsob podání žádosti

Prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Pozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. Identitu občana (dříve eIdentita). Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

 

COVID - 2021 je alternativou k programu COVID - Nepokryté náklady. Firmy si budou moct vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější.