Přejít k hlavnímu obsahu
Od 27. 7. od 21 hod. do 28. 7. do 02 hod. dojde k plánovanému výpadku systému Reservatic (rezervace na očkování).

COVID-BUS linka IIPodpora pokrývá kritické období na jaře 2020, od 5. října do 31. prosince, přičemž je kalkulovaná tak, aby podpořila schopnost žadatelů splácet své závazky vzniklé i v druhé polovině roku 2020, ve které nedošlo k předpokládanému oživení dopravního trhu.

Účel/podmínky pro čerpání: 

Zkontrolujte, zda splňujete podmínky pro podání žádosti:

 • jste držitelem koncese „Silniční motorová doprava“, druh „osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“,
 • jste držitelem koncese „Silniční motorová doprava“, druh „osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“,
 • v období 12. března až 30. června jste provozovali aspoň 1 autobus ve veřejné komerční linkové autobusové přepravě cestujících,
 • v období 5. října až 31. prosince jste provozovali aspoň 1 autobus v nepravidelné autobusové přepravě cestujících, který byl řádně nahlášen k podnikání příslušnému dopravnímu úřadu,
 • jste držitelem licence nebo povolení k provozování veřejné komerční linkové autobusové dopravy včetně schváleného jízdního řádu platného v rozhodném období, dle kterého jste měli v rozhodném období provozovat veřejnou komerční linkovou autobusovou dopravu, a to minimálně v rozsahu jednoho spoje jedenkrát týdně spočteno průměrem za rozhodné období,
 • v 4. čtvrtletí 2020 u vás došlo ve srovnání se 4. čtvrtletím 2019 k propadu tržeb z nepravidelné autobusové dopravy o více než 50 %,
 • nežádal jste na stejné autobusy podporu COVID BUS pro dopravce v nepravidelné (zájezdové) dopravě v roce 2020. Zahrnutí jiných autobusů, než těch podpořených v rámci COVID BUS pro nepravidelnou dopravu, není překážkou pro podání žádosti,
 • nemáte nesplacené závazky vůči státu nebo státním fondům (u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, Státního fondu životního prostředí, Státního pozemkového úřadu a Celní správy),
 • v 2. čtvrtletí 2020 u vás došlo ve srovnání s 2. čtvrtletím 2019 k propadu tržeb z veřejné autobusové dopravy bez smlouvy o veřejných službách, na niž máte licenci nebo povolení, o více než 50 %,
 • na Váš majetek neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,
 • nemáte nesplacené závazky vůči státu nebo státním fondům (u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, Státního fondu životního prostředí, Státního pozemkového úřadu a Celní správy),
 • nebyli jste v likvidaci před 5. říjnem 2020.

K žádosti o dotaci je mimo jiné potřeba doložit doklad, že autobus byl k požadovanému období nahlášen k podnikání dopravnímu úřadu v souladu s § 9 odst. 3 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě . Splnění této  povinnosti lze doložit výpisem z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě u příslušného dopravního úřadu, nebo potvrzením vydaným tímto dopravním úřadem. Potvrzení vydané dopravním úřadem musí obsahovat identifikaci žadatele, SPZ autobusu, datum zařazení, příp. vyřazení autobusu a identifikaci osoby, která potvrzení vydala.

Nárok na dotaci Vám vzniká i za situace, kdy jste autobus dali do depozitu po 01.12.2019 a spolu s tím odhlásili autobus u dopravního úřadu. I o těchto skutečnostech bude záznam buďto v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě, nebo u příslušného dopravního úřadu a výpis nebo potvrzení lze vystavit.

Protože zpracování žádostí o výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě či o potvrzení o tom, že autobusy byly nahlášeny k podnikání, zabere dopravním úřadům nějaký čas, proto je možné podat žádost i bez tohoto potvrzení s tím, že nám toto potvrzení dodáte až následně. Žádost však v těchto případech doplňte o informaci o tom, že čekáte na vydání potvrzení, které dodáte následovně. Jinak vás může MPO vyzývat k jeho předložení.

Maximální částka podpory: 2 500 000 Kč s tím, že s ohledem na kurz CZK/EUR ke dni vydání rozhodnutí, nesmí být překročena částka 100 000 EUR na podnik/skupinu podniků do nevyčerpaného limitu DR podniku/skupiny podniků.

Rozhodné období: od 5. října 2020 do 31. prosince 2020.

Příjem žádosti: od čtvrtka 24. června 2021. Výzva bude ukončena po 31 dnech ode dne zahájení přijímání žádostí, tedy 24. července 2021

Způsob podání žádosti: Žádosti je možné podávat výhradně elektronicky. Nejjednodušší je to skrz vaši datovou schránku, ale pokud ji nemáte, můžete využít některý z dalších způsobů.

Podrobné informace o programu najdete na webu Ministerstva dopravy. A pokud budete mít nějaké otázky či narazíte na problém, podívejte se do sekce Nejčastější otázky.