Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

moneyCOVID - Gastro – Uzavřené provozovnyTento program má za cíl podpořit všechny provozovny, které na základě říjnových mimořádných opatření vlády ČR musely omezit činnost nebo úplně zavřít. Jde například o restaurace, fitness centra, kina, kadeřnictví apod. 

Základní informace

 • I. výzva: od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 16:00 hod. prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO
 • Kompenzační období v rámci výzvy: od 9. října 2020 do 10. ledna 2021, kompenzace bude poskytována za dny, které byla v tomto období příslušná provozovna uzavřena
 • Výše podpory činí 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena. Počet dnů je dán dobou mezi 9. říjnem 2020 a 10. lednem 2021, kdy pro daný sektor platila omezení daná krizovými opatřeními vlády, jde tak až o 79 dní. Do výpočtu se počítají zaměstnanci působících v daném sektoru (a/nebo spolupracující osoby OSVČ a/nebo jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele), kteří byli k 31. říjnu 2020 přihlášení k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení.
 • Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod. Uznatelné náklady jsou od února 2020 do 10. ledna 2021.
 • Výchozí alokace finančních prostředků pro Výzvu činí 2,5 mld. Kč.
 • Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit; uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá.
 • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu eIdentita.cz. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

Pro koho je program určen?

 • Výzva se vztahuje se na vymezený okruh krizovými opatřeními zasažených sektorů, a tím definovaných oprávněných žadatelů.
 • Žadatel musí mít zaměstnance v pracovním poměru, a/nebo spolupracující osobu OSVČ, a/nebo jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele.
 • Vzhledem k omezení podnikatelské činnosti žadateli poklesly tržby, a to za období 4. čtvrtletí roku 2020 oproti 4. čtvrtletí roku 2019 s tím, že pokles tržeb byl alespoň o 30 % (v případě zahájení podnikání až po datu 1. října 2019 se porovnává období oproti třetímu čtvrtletí 2020).
 • Podmínkou pro čerpání podpory bude, že žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.

Na co je podpora poskytována?

 • náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Jak se podpora vypočítá?

Půjde o 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena:

 • počet dnů je dán dobou mezi 14. říjnem 2020 a 10. lednem 2021, kdy pro daný sektor platila omezení daná krizovými opatřeními vlády,
 • v případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek,
 • počítají se zaměstnanci, za které bylo za říjen 2020 zaplaceno pojistné na účet příslušné správy sociálního zabezpečení.

Instrukce pro žadatele:

 • Doporučujeme žadatelům komunikovat ohledně své podané žádosti primárně prostřednictvím Nástěnky v systému AIS MPO. Jedná se o nejspolehlivější způsob komunikace přímo s administrátorem Vaší žádosti.
 • Informační systém obsahuje všechny potřebné formuláře pro vyplnění žádosti přímo v systému. Procesem podání žádosti informační systém žadatele o podporu provede.

Metodická podpora žadatelů o podporu (po-pá 8:30–16:30 h): 

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po-pá 8:30–16:30 h):

Pokud plánujete výzvy v rámci tohoto kompenzačního bonusu využít, nastudujte si materiál, který k programu MPO připravilo, momentálně jsou pouze ke stažení:

Pomoc z COVID - Gastro - Uzavřené provozovny je možné kombinovat s dalšími podpůrnými programy (Antivirus + COVID Nájemné II).

K výpočtu celkových měsíčních dotací za dobu, kdy podnikání muselo být kvůli koronaviru omezeno, můžete využít kalkulačku, kterou MPO pro tento účel připravilo.