Přejít k hlavnímu obsahu

COVID – Nepokryté nákladyAKTUÁLNĚ: Dne 22. 11. 2021 schválila vláda obnovení programu COVID - Nepokryté náklady. Předpokladem kompenzace z programu COVID - Nepokryté náklady bude také pokles tržeb alespoň o 30 % oproti stejnému období roku 2019 a to, že podnikatel v dané době bude ve ztrátě. Podpora bude činit 40 % nepokrytých nákladů s limitem 20 milionů korun na žadatele, rozhodné období bude stejné jako u programu COVID – 2021, listopad a prosinec 2021. Půjde - obdobně jako dřív - o dva vzájemně alternativní programy, kdy bude na jednotlivých podnikatelích, z kterého o podporu požádají.

Informace níže aktualizujeme po zveřejnění nové výzvy Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Tisková zpráva MPO

Avízo k chystané výzvě (Výzva 3)

Nepokrytými náklady se pro účely Programu rozumí ztráta snížená o dotace poskytnuté žadateli o podporu a notifikované dle odstavce 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, Antivirus A, B a další dotace na způsobilé výdaje. Podrobnosti budou specifikovány ve Výzvě 3.

Účel/podmínky pro čerpání

Záměrem Výzvy 3 programu COVID - Nepokryté náklady (dále jen Výzva 3) je pomoci podnikatelským subjektům, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru poklesl během rozhodného období nejméně o 30 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 (případně 2018), s úhradou části nákladů, které nejsou pokryty příjmy. Cílem podpory je zabránit zhoršování kapitálové situace podnikatelských subjektů, zvýšit jejich likviditu, zachovat jejich podnikatelskou činnost a poskytnout jim odrazový můstek pro zotavení. Dotace poskytnutá na úhradu částí nákladů znamená plošnou a současně jasně směřovanou (relevantní) podporu podnikatelským subjektům postiženým dopady pandemie COVID 19.

Podrobnosti, kdo je oprávněný žadatel a co vše musí splnit, najdete v Avízu.

Jaká je maximální částka podpory

a) Podpora je poskytována formou dotace na nepokryté náklady poskytnuté na bankovní účet příjemce podpory na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem podpory,

b) v případě poklesu obratu o alespoň 30 % ale méně než 50 % za Rozhodné období oproti Srovnávacímu období, činí výše podpory 40 % nepokrytých nákladů za Rozhodné období,

c) v případě poklesu obratu o alespoň 50 % za Rozhodné období oproti Srovnávacímu období  činí výše podpory 70 % nepokrytých nákladů za Rozhodné období.

d) v případě poklesu obratu mikropodniku, tak, jak je definován dle Evropské komise, o alespoň 80 % za Rozhodné období oproti Srovnávacímu období činí výše podpory 90% nepokrytých nákladů za Rozhodné období.

e) podpora se poskytuje v rámci této výzvy do maximální výše 30 mil. Kč na jednoho žadatele.

Rozhodné období

Od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.V  případě, že mikropodniku poklesl obrat o 80 % za 1. 7. až 31. 12. 2021 oproti stejnému období roku 2019 (nebo 2018), může si tento mikropodnik zvolit jako Rozhodné období 1. 7. až 31. 12. 2021.

Srovnávací období

Za období, vůči němuž žadatel porovnává pokles obratu v Rozhodném období, se považuje 1. 11. až 31. 12. 2019, či 1. 11. až 31. 12. 2018. Žadatel, který vznikl, a/nebo zahájil svůj provoz či podnikatelskou činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. 11. 2019, či žadatel, jehož podnikatelská činnost byla jak v období 1. 11. až 31. 12. 2019, tak v období 1.11. až 31. 12. 2018 utlumena z důvodu relevantní skutečnosti, si jako Srovnávací období může zvolit jakékoli dva po sobě jdoucí měsíce od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2021. Zvolil-li si žadatel jako Rozhodné období 1. 7. až 31. 12. 2021, je Srovnávacím obdobím 1. 7. až 31. 12. 2019 (nebo 2018).

Příjem žádosti

Zatím nebylo zveřejněno.

Způsob podání žádosti

Prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPOPozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. Identitu občana (dříve eIdentita). Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému. 

COVID - Nepokryté náklady je alternativou k rovněž schválenému programu COVID - 2021.