Přejít k hlavnímu obsahu

Mimořádná dotace 2021 – dětské skupinyCílem vyhlašovaného dotačního řízení je poskytnutí podpory k zachování poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách v situaci výpadku příjmů poskytovatelů v době pandemie onemocnění COVID-19. Dotace je určena na zvýšené náklady související s pandemií onemocnění COVID-19 (část dotace „A“) a na částečné pokrytí nákladů za nájem prostor, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována (část dotace „B“ nebo „COVID nájemné“).

Komu je podpora určena: Poskytovatelům služby péče o dítě v dětské skupině (dále též „poskytovatel“) zapsané v evidenci poskytovatelů ve smyslu zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDS“).

Maximální částka podpory: Celková alokace výzvy je stanovena v maximální výši 74 200 000 Kč. Na část dotace „A“ (zvýšené náklady související s pandemií COVID-19) je alokována částka 44 200 000 Kč 2 a na část dotace „B“ (nájemné) je alokována částka 30 000 000 Kč. Tyto částky jsou předběžné, závazné v maximu. Alokované prostředky dotačního titulu budou přiznávány a vypláceny průběžně od data vyhlášení dotační výzvy až do vyčerpání celkového objemu alokovaných prostředků.

Část dotace "A" se vypočte jako počet pečujících osob x nejvýše 12 000 Kč.

Část dotace "B" se vypočte jako doložená cena měsíčního nájmu x 0,5 x nejvýše 6 měsíců.

Příjem žádostí: 7. 6. - 31. 7. 2021

Způsob podání žádosti: Žadatel zašle žádost v elektronické podobě do datové schránky MPSV (ID DS: sc9aavg), nebo v listinné podobě na adresu MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2). Žádost musí být opatřena elektronickým či fyzickým podpisem fyzické osoby, nebo statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby. Materiály zasílané datovou schránkou budou uloženy v nepřepisovatelném formátu, např. pdf. Datová zpráva nebo obálka se žádostí musí být označena slovy „Mimořádná dotace 2021 – dětské skupiny“. V případě podání žádosti v listinné podobě je rozhodující datum doručení na podatelnu MPSV, nikoliv datum odeslání žádosti!

Výše uvedené informace jsou základním shrnutím, pokud se rozhodnete o dotaci zažádat prostudujte si materiály MPSV k tomuto dotačnímu titulu (pouze ke stažení). Najdete v nich Výzvu, žádost, vzory a několik dalších příloh.

Informace o dotačním řízení podává Ing. Michal Špaček a Mgr. Kateřina Mejzlíková na adresách michal.spacek@mpsv.cz a katerina.mejzlikova@mpsv.cz.


Související odkazy a zdroje