Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončená výzva: COVID-BUS linkaPodpora pokrývá kritické období na jaře 2020 a je kalkulovaná tak, aby podpořila schopnost žadatelů splácet své závazky vzniklé i v druhé polovině roku 2020, ve které nedošlo k předpokládanému oživení dopravního trhu.

Účel/podmínky pro čerpání: Příjemcem dotace může být pouze podnikatel, který podniká v oboru silniční veřejné linkové osobní dopravy na území České republiky, je držitelem příslušné koncese, měl k rozhodnému období vydanou licenci na provozování vnitrostátní komerční veřejné linkové autobusové dopravy nebo licenci nebo povolení na provozování mezinárodní veřejné komerční linkové autobusové dopravy mezi místem v ČR a zahraničím i provozoval v rozhodném období dle předloženého schváleného jízdního řádu veřejnou komerční linkovou autobusovou dopravu. 

Zkontrolujte, zda splňujete podmínky pro podání žádosti:

  • jste držitelem koncese „Silniční motorová doprava“, druh „osobní silniční doprava provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“,
  • v období 12. března až 30. června jste provozovali aspoň 1 autobus ve veřejné komerční linkové autobusové přepravě cestujících,
  • jste držitelem licence nebo povolení k provozování veřejné komerční linkové autobusové dopravy včetně schváleného jízdního řádu platného v rozhodném období, dle kterého jste měli v rozhodném období provozovat veřejnou komerční linkovou autobusovou dopravu, a to minimálně v rozsahu jednoho spoje jedenkrát týdně spočteno průměrem za rozhodné období,
  • nežádal jste na stejné autobusy podporu COVID BUS pro dopravce v nepravidelné (zájezdové) dopravě v roce 2020. Zahrnutí jiných autobusů, než těch podpořených v rámci COVID BUS pro nepravidelnou dopravu, není překážkou pro podání žádosti,
  • v 2. čtvrtletí 2020 u vás došlo ve srovnání s 2. čtvrtletím 2019 k propadu tržeb z veřejné autobusové dopravy bez smlouvy o veřejných službách, na niž máte licenci nebo povolení, o více než 50 %,
  • nemáte nesplacené závazky vůči státu nebo státním fondům (u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, Státního fondu životního prostředí, Státního pozemkového úřadu a Celní správy),
  • na váš majetek neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,
  • nebyl jste v likvidaci před 12. březnem 2020.

Maximální částka podpory: Výše podpory se bude odvozovat od emisní třídy autobusu (vyšší emisní třída = novější autobus = menší dopad na životní prostředí = vyšší pořizovací cena autobusu) s tím, že se musí jednat o autobus v emisní třídě EURO2 a vyšší. Dále se bude zohledňovat samotná kapacita autobusu. 

Rozhodné období: podpora je zaměřena na období od 12. března 2020 do 30. června 2020, přičemž pro výpočet výše podpory je rozhodné období stanoveno v souladu s programem „COVID – BUS“.

Příjem žádosti: od 19. května do 18. června 2021

Způsob podání žádosti: Žádosti je možné podávat výhradně elektronicky. Nejjednodušší je to skrz vaši datovou schránku, ale pokud ji nemáte, můžete využít některý z dalších způsobů.

 

Podrobné informace o programu najdete na webu Ministerstva dopravy. A pokud budete mít nějaké otázky či narazíte na problém, podívejte se do sekce Nejčastější otázky.