Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončená výzva: COVID - Kultura IIICílem Výzvy je podpora uměleckých profesí, jimž bylo nařízeními přijatými Vládou ČR v rámci boje proti šíření nemoci COVID-19 zabráněno ve výkonu jejich hlavní výdělečné činnosti a ocitly se tak bez hlavního zdroje příjmů. 

Účel/podmínky pro čerpání: Jednorázová podpora je určena pro umělecké profese v oboru hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění a literatura. Dotaci můžou, podobně jako ve 2. výzvě, získat např. herci, hudebníci, tanečníci, zpěváci, dramaturgové, akrobati, zvukaři, osvětlovači, manažeři v uměleckém odvětví apod. Nově se tento program rozšířil o výtvarníky, malíře, sochaře, fotografy, ilustrátory či spisovatele.

3. žádosti programu COVID – KULTURA pro OSVČ bude vyhodnocovat žádosti Ministerstvo kultury. Peníze bude jednotlivým žadatelům vyplácet přímo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Žadatel o jednorázovou podporu musí splňovat následující podmínky:

 • Musí patřit k následujícím oborům: hudba, divadlo, tanec, výtvarné umění či literatura a tato činnost, jejímž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti múzických umění, výtvarného umění či literatury, převažuje v jejich příjmech. Dále výkonní umělci, autoři a další odborné umělecko-technické profese činné v daných oborech.
 • Podpora se vztahuje na osoby samostatně výdělečné činné mající IČO/DIČ, které nemají hlavní pracovní poměr (např. zaměstnání v divadle). 
 • Musí mít OSVČ jako hlavní výdělečnou činnost s výjimkou: nezaopatřených dětí - studentů, osob pobírající nějakou formu důchodu, rodičovský příspěvek či mateřskou a pečujících osob včetně pedagogických pracovníků do max. 0,5 úvazku a tento příjem mají převažující, zároveň se žadatelé soustavně podílejí na živé scénické, literární či výtvarné tvorbě a součet jejich příjmů ze závislé činnosti a samostatné činnosti v roce 2020 nepřesáhl částku 418 020,- Kč, tj. příjmový limit. Tato částka (418 020,- Kč) je součtem všech příjmů žadatele, kdy za příjem za rok 2020 se považuje:
 • příjem z výdělečné činnosti ve zúčtovacím období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 včetně příjmu z autorských honorářů od kolektivních správců ad.: 
  1. příjmy ze závislé činnosti (§ 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), tj. hrubá mzda zaměstnance a současně 
  2. příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů), tj. příjmy z činnosti OSVČ (IČO/DIČ); do částky se nezapočítávají výdaje osoby samostatně výdělečně činné v souvislosti s dosahováními příjmy ze samostatné činnosti – dle reálných započitatelných výdajů či dle paušálu60 % z příjmů ze živnostenského podnikání (IČO), 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, tj. dle žádosti pro uplatnění výdajů stanovených procentem z příjmů ze samostatné činnosti, nebo dle údajů z daňového přiznání, resp. reálných výdajů.
 • Ostatní příjmy – např. sociální dávky, ošetřovné, mimořádné vládní podpory a dotace – např. z programu Covid – kultura, Covid – nájemné ad., starobní či jiný důchod či rodičovský příspěvek se do součtu příjmů roku 2020 nezapočítávají.  
 • Žadatel nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno, nebo nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona.
 • Žadatel musí doložit, že je umělcem či autorem / odbornou umělecko-technickou profesí působící v oblasti profesionálního umění, konkrétně v oblasti hudby, divadla, tance, výtvarného umění či literatury.
 • Příspěvek pro výše uvedené profese je realizován formou projektu, tj. na uměleckou a tvůrčí činnost. 
 • Dále žadatel musí být daňovým rezidentem ČR, občan ČR nebo EU/EHP nebo cizinec s trvalým pobytem v EU/EHP.
 • U projektů, na nichž se podílí více osob a každá z nich má zájem o získání podpory na svůj podíl na projektu, musí každá podat vlastní žádost. V žádostech pak bude uvedeno, že se jedná o společný projekt a každý žadatel popíše svůj podíl na projektu. Žádost nelze dodatečně převést na jinou osobu.

Další podmínky:

 • příjemci byla znemožněna nebo omezena hlavní činnost v oblasti poskytování kulturní služby veřejnosti v důsledku vládních opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-2 po dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících omezeních v rámci mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví;
 • příjemce musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění; 
 • příjemce není v době podání žádosti v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím splatných do 12. března 2020. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel v prodlení.

Maximální částka podpory: Příspěvek je jednorázový, ve výši 60 tis. korun. 

Celková alokace ve Výzvě č. 3.1 a 3.3 je 800 mil. Kč. Rozhodnutí o poskytnutí podpory a uvolňování prostředků podpory bude možné po vydání pozitivního rozhodnutí Evropské komise v rámci notifikace Výzvy.

Rozhodné období: 1. 2. 2021 až 31. 3. 2021

Příjem žádosti: Žádosti o příspěvek bude možné podávat od 15. 2. - 15. 4. 2021.

Způsob podání žádosti: Žádost musí být podána vždy jen daným žadatelem prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Pozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu. Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému. 

Metodickou podporu žadatelů stran obsahových parametrů a oprávněnosti žádosti bude poskytovat Ministerstvo kultury na e-mailové adrese: osvc@mkcr.cz a na informační telefonní lince 1212, kterou provozuje MPO.