Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončená výzva: COVID-Nájemné IITOTO VÝZVA JE UKONČENA

Program podpory COVID – Nájemné připravilo MPO v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. 

Účel/podmínky pro čerpání: Je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách. Podmínkou je hrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti.

Maximální částka podpory: Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele. Maximální výše podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 v programu COVID – Nájemné se nesčítají. I nadále musí žadatel kontrolovat nepřekročení Dočasného rámce EK.

Rozhodné období: 1. 7. 2020 - 30. 9. 2020 (červenec, srpen, září, respektive 3. čtvrtletí 2020)

Příjem žádosti: 21. 10. 2020 od 9:00 hodin - 4. 2. 2021

Způsob podání žádosti: Prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Pozor! Před zahájením prací v portálu je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet), tzv. eIdentitu. Žádosti lze podávat, upravovat i hodnotit, uvolňování dotačních prostředků však bude možné až po udělení notifikace Programu Evropskou komisí, která stále probíhá. Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

Pravidla

 • Výzva 2 se vztahuje se na vymezený okruh provozů, krizovými opatřeními zasažených sektorů, a tím definovaných oprávněných žadatelů. Okruh oprávněných žadatelů byl stanoven v Záměru a schválen usnesením vlády č. 1037 ze dne 14. října 2020 a rozšířen usnesením vlády č. 1107 ze dne 27. října 2020.
 • Okruh oprávněných žadatelů tak definuje Dodatek č. 2 k Výzvě 2 z programu COVID-Nájemné (pouze ke stažení) 

Nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory dle Výzvy 2:

 • osobami blízkými dle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (přičemž ustanovení o osobách blízkých dle § 22 NOZ není aplikováno na orgány obchodních korporací, např. PO otce může pronajímat provozovnu FO syna, nebo PO syna)
 • ve vztahu osoby ovládající a ovládané dle ust. § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 • osobami jednajícími ve shodě dle ust. § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
 • ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv dle ust. § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů,
 • osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku dle ust. § 22 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Co je třeba doložit?

 • Čestné prohlášení pronajímatele s ověřeným podpisem, o existujícím nájemním vztahu. Požadovaný formulář čestného prohlášení pronajímatele je pro žadatele připraven v informačním systému AIS MPO.
 • Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.
 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.

Pokud se žadatel do systému registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná.

Nejčastější otázky a odpovědi k celému programu naleznete na portále BusinessInfo.cz

Metodická podpora žadatelů o podporu (po-ne 8:00–17:00 h):

 • e-mail: covidnajemne@mpo.cz

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po-ne* 8:00–17:00 h):

 • e-mail: hotline-aismpo@asd-software.cz
 • telefon: 841 135 135

Obecné informace k programu (po-ne 8:00–17:00 h):

 • informační linka MPO: 1212