Přejít k hlavnímu obsahu

Nejčastější otázky ke kontrole O-N v provozu služebZákladní provozní předpoklady zavedení kontrol O-N v gastronomických zařízeních:

Výchozí stanovisko:

 

Provozovatel je zodpovědný za kontrolu O-N. Znamená to, že musí, ideálně čTečkou zkontrolovat hostův certifikát, a pokud má pochybnost, může žádat předložení průkazu totožnosti. Kontrolovaná osoba má povinnost předložit certifikát a v případě žádosti provozovatele i doklad totožnosti.

 

 • Podpora aplikace Tečka ze strany státu

 

Podpora pro veřejnost (uživatele Tečky)

Nápověda je přímo v aplikaci a na webu https://ockodoc.mzcr.cz, info leták s nápovědou je ke stažení na https://ockodoc.mzcr.cz/napoveda/tecka/cz.

Podpora pro veřejnost je na lince 1221 včetně technické podpory aplikace a podpory přihlášení do ocko.uzis.cz a získání certifikátů.

Podpora pro provozovatele (uživatele čTečky)

Metodická ze strany státu – jsou k dispozici informační materiály jako jsou návody, návrhy nálepek či letáky

Technická – MZ ve spolupráci s dalšími organizacemi vyvinuly a dodaly aplikaci čTEČKA, kterou spravuje a provozuje podporu na lince 1221.

Info leták s nápovědou ke stažení na https://ockodoc.mzcr.cz/napoveda/ctecka/cz/

 

 • Kontrola O-N ze strany personálu je možná pouze po usazení nového hosta u stolu

 

Z důvodu nedostatku personálu je možné, aby host byl kontrolován před objednáním (tj. před poskytnutím dané služby)

 

 • Kontrola prostřednictvím Tečky / čTečky je z pohledu školení personálu a časového zatížení pravděpodobně technicky nejméně náročná

 

Kontrola je velmi jednoduchá – aplikace Tečka i čTečka jsou dostupné zdarma v Apple Store a Google Play Store. Obě aplikace fungují off-line, tudíž není potřeba mít dostupné připojení na internet. Dále je možné pomocí aplikace čTečka kontrolovat i vytištěné certifikáty s QR kódem v EU formátu (viz vzor níže).

Detailní informace k uznávání certifikátů o provedeném očkování z cizích zemí a možnost prohlédnout si jejich vzory, je zde:  https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/

Timeline

Description automatically generated

 

 • Kontrola jiných dokumentů mimo QR kódu není efektivní, protože personál není a nebude schopen rozlišit jaké dokumenty uznat lze a jaké ne. Nemá k tomu ani odborné znalosti a vzdělání

 

Pokud se host nemůže prokázat elektronickou formou certifikátu Digital Covid Certificate, tzn. není možné čTečkou načíst QR kód (což je například u certifikátů z třetích zemí mimo EU), pak je možné certifikát posoudit okometricky.

Jiné formy certifikátu než DCC s QR kódem (buď jen QR kód v aplikaci typu Tečka nebo ve standardizovaném EU formátu v papírové formě) nejsou pro občany ČR i EU od 12.8.2021 povolené. 

 

 • Pokud by měl personál kontrolovat hosty při příchodu nemůže nést provozovatel ani personál odpovědnost za výsledek kontroly, může tedy pouze vyžádat nějaké potvrzení, ale nemůže nést odpovědnost za platnost předloženého certifikátu

Personál pouze kontroluje čTečkou certifikát, případně může žádat předložení dokladu.

 

 • Jakákoliv data o hostech nelze nijak ukládat ani s nimi dále pracovat

Aplikace čTečka pouze dočasně zobrazí certifikát, načte QR kód, ověří elektronický podpis a ověří platnost podle validačních pravidel. Vše probíhá off-line na obrazovce mobilu nebo tabletu a žádná data neukládá. Více informací najdete na https://ockodoc.mzcr.cz/napoveda/ctecka/cz/

 

 • Restaurace je veřejným prostorem, kde se na rozdíl od ubytovacího zařízení host nijak neregistruje, aby čerpal službu. V reálném provozu tedy není možné zajistit, že všichni přítomní byli zkontrolováni v okamžiku, kdy se vyskytovali v prostorách restaurace a v restauraci není žádná osoba bez O-N, která nekonzumuje případně ji navštívila za jiným účelem

 

Provozovatel ponese zodpovědnost za kontrolu O-N u každého obslouženého hosta. Provozovatel by si měl být vědom toho, že tato povinnost není namířena proti němu, ale je součástí ochrany zdraví a prevence proti mnohem přísnějším opatřením, která by pak ovlivnila jeho podnikání.

 

Konkrétní otázky a pravidla pro různé gastronomické koncepty

 

 • Platnost nových povinností?
 • Osoba se prokazuje:

Certifikátem o prodělané nemoci, který je platný od 11. dne do 180 dnů od laboratorně potvrzené pozitivity.

Certifikátem o očkování, který je platný od 15. dne od ukončeného očkování.

 

 • Co přesně je povinností provozovatele (mít nastaven systém kontroly) a co zákazníka (splňovat jeden z požadavků O-N)?

Zákazník je povinen se prokázat platným dokladem o provedeném ukončeném očkování (Green Digital Certifikáte) nebo dokladem o prodělané nemoci (Certificate of Recovery). Pokud se kontrolovaná osoba odmítne prokázat O-N a případně  předložit průkaz totožnosti, pak je provozovatel povinen zabránit vstupu osoby do objektu (ať už venkovního či vnitřního prostoru) a nesmí mu poskytnout své služby. 

 

 • Musí kontrola O-N probíhat hned u vchodu nebo může být provedena až u stolu před objednáním?

Standardně se kontrola provádí u vstupu do objektu (venkovních či vnitřních prostor), případně těsně před poskytnutím služby. To znamená, že v restauraci může být provedena i u stolu, v bistrech u pultu.

 

 • Bude nutné kontrolovat zákazníky, kteří si pouze jdou objednat jídlo s sebou a odnesou si je mimo provozovnu?

Kontrola není nutná, zde platí stejná pravidla jako při prodeji v obchodě.

 

 • Stačí pro splnění povinnosti to, že host ukáže provozovateli potvrzení o splnění O-N? (aplikace Tečka, vytištěný certifikát s QR kódem, u občanů třetích zemí jejich certifikát)?

Provozovatel je povinen ověřit elektronický podpis a platnost EU certifikátů pomocí aplikace čTečka, s výjimkou hostů ze třetích zemí mimo EU, kde stačí prohlédnout certifikát.

 

 • Když někdo odmítne, nebude obsloužen, může ale v prostoru zůstat sedět?

Pokud se host odmítne prokázat nebo nesplňuje podmínky prokázání v systému O-N, pak musí být vyzván k opuštění prostoru a nesmí být obsloužen nebo mu poskytnuta tato služba.

Stručná zmínka možných sankcí:

Návštěvník i provozovatel mohou dostat za nesplnění podmínek kontroly O-N pokutu na miste až 10.000 Kč nebo ve správním řízení až 3 miliony Kč

 

 • Kdo ponese odpovědnost za kontrolu O-N v případě pořádání akcí v gastronomických zařízeních, organizovaných třetí stranou (semináře, tiskové konference, stravování pro účastníky konference a podobně)?

V takovém případě je zodpovědný za dodržení MO pořadatel akce, nikoliv provozovatel zařízení nebo pronajímatel prostor. Výjimkou je, pokud je smlouvou určeno jinak, např. provozovatel nabízí službu kontroly v rámci nájmu.

 

 • Jakým způsobem se může provádět kontrola v případě, když nebude mít dotyčný aplikaci Tečka?

Pokud se host nemůže prokázat formou EU certifikátu (elektronickou nebo papírovou, viz vzor výše), tzn. není možné čTečkou načíst QR kód (což je například u certifikátů z třetích zemí mimo EU), pak je možné certifikát posoudit pohledem.

 

 • Jak to bude s gastronomií v obchodních centrech – bude O-N kontrolovat pracovník v kiosku ve food courtu při objednání / výdeji?

 

Food courty v OC mají výjimku a nemusí O-N kontrolovat.  

 

 • Bude O-N kontrolováno v prodejnách občerstvení na nádražích, pasážích apod., kde se prodává jídlo určené k přímé spotřebě s možností konzumace na místě?

Výjimku z kontroly O-N mají:

 • provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost – školní jídelna, stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, stravování fyzických osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, stravování osob v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské léčebně rehabilitační péče, stravování zaměstnanců, ve všech případech pouze pokud se jedná o jídelny, kam nemá přístup veřejnost
 • prodej jídla s sebou (také- away) – pevné nebo pojízdné stánky bez možnosti posezení
 • food courty v OC

 

 • Gastronomickým provozem jsou i závodní jídelny, kam ale často mají přístup i ne-zaměstnanci. Nestačí tedy kontrola O-N zaměstnanců. Budou kontroly O-N zavedeny i tam? Stejný dotaz platí i pro školní jídelny, pokud nabízejí obědy i jiným osobám než žákům a zaměstnancům školy.

 

Na provozovny stravovacích služeb, které neslouží veřejnosti, např. závodní a školní jídelny se požadavek kontroly O-N provozovateli nevztahuje.

 

 • Jak bude probíhat kontrola O-N v kavárnách, kde se objednává "přes pult" a lidé si odnášejí jídlo ke stolečku ve stejném prostoru? Bude povinnost kontrolovat O-N v kavárně při ranních objednávkách kávy z ulice – když si někdo vezme kávu s sebou, musí se prokazovat, když si objedná kávu k přímé spotřebě mimo provozovnu?

Pokud host konzumuje nápoje nebo jídlo v prostoru, pak se musí prokázat platným O-N. Pokud si kávu odnáší, prokazovat se nemusí.

 

 • Jak přesně bude kontrola probíhat v podnicích typu pražské Manifesto, tedy uskupení řady jednotlivých stánků a společných prostor pro konzumaci? Je tam několik vchodů a mnoho restaurací. Bude kontrola O-N u každého stánku samostatně při objednávce nebo bude probíhat u vchodu?

Pokud se bude jednat o prostor restaurace, platí povinnost kontrolovat O-N u zákazníka. Pokud se bude jednat o případy take-away provozovatel O-N zákazníka kontrolovat nemusí, ale zákazník, který se usadí „ve stanu“, musí být schopen prokázat případné kontrole ze strany KHS nebo PČR, že splňuje požadavky O-N. 

 

 • Jak to bude v jídelních vozech drah, bude zde stejná kontrola O-N?

Ano v jídelních vozech, pokud si tam zákazník usadí. Pokud si zákazník odnese jídlo s sebou, pak se kontrola O-N neprovádí.

 

 

 • Jak to bude s řidiči rozvozových služeb, kteří nenosí roušku a přicházejí si vyzvedávat jídlo do restaurací a rozvážejí je lidem domů? Budou předkládat potvrzení O-N při odběru jídla?

Nejedná se o přímou konzumaci na místě, nicméně při vyzvednutí jídla v provozovně musí dodržovat platná Mimořádná opatření, tj. vstup do vnitřních prostor s ochranou dýchacích cest.

 

 • Jak přistupovat k cizincům bez Tečky s jejich vlastními potvrzeními a případnými aplikacemi? Umí čTečka QR kódy ze zemí, kde uznáváme Green pass?

Pro všechny občany EU je od 12.8.2021 povinné použití certifikátů v EU formátech, s QR kódem čitelným aplikací čTečka ((buď jen QR kód v aplikaci typu Tečka nebo ve standardizovaném EU formátu v papírové formě). U certifikátů z třetích zemí mimo EU, je možné certifikát posoudit okometricky.

 

 • Jak s hotelovými restauracemi – kontrola O-N ubytovaných hostů probíhá při příjezdu na recepci, bude postačovat provedení této úvodní kontroly? U hostů „z venku“ by měla kontrola být na místě v restauraci?

Hotelový host je kontrolován v recepci, a tudíž může využívat hotelovou restauraci bez kontroly (možnost je vázána na doklad o ubytování, případně možnost platby přes hotelový účet). Pokud host přijde z ulice, pak se před objednáním prokáže platným O-N, které obsluha zkontroluje čTečkou.

 

Prosíme o popis systému:

Např.:

Provozovatel, potažmo obsluha, je zodpovědný za kontrolu O-N. To znamená, že musí před poskytnutím služby, např. objednáním, zkontrolovat platnost certifikátu hosta a v případě pochybností může ověřit jeho totožnost. Pokud tak neučiní a kontrola KHS to zjistí, pak provozovateli hrozí pokuta až 10.000 Kč na místě nebo až 3 miliony Kč ve správním řízení.

Host je zodpovědný za platnost/pravost certifikátu a je povinen se prokázat certifikátem a na žádost provozovatele dokladem totožnosti. Pokud tak neučiní, je provozovatel/obsluha povinen ho neobsloužit a vykázat ho z prostoru. Pokud host odmítne prostor opustit, je provozovatel povinen přivolat policii. Pokud se host prokáže falešným/neplatným certifikátem, hrozí mu pokuta až 10.000 Kč na místě nebo až 3 miliony Kč ve správním řízení.

Výjimku z kontroly O-N mají:

 • provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost – školní jídelna, stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, stravování fyzických osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, stravování osob v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské léčebně rehabilitační péče, stravování zaměstnanců, ve všech případech pouze pokud se jedná o jídelny, kam nemá přístup veřejnost
 • prodej jídla s sebou (také away) – pevné nebo pojízdné stánky bez možnosti posezení
 • food courty v OC