Přejít k hlavnímu obsahu

Povinné testování zaměstnanců na pracovištích, v nestátních neziskových organizacích a OSVČPravidla a doporučení

Ministerstva zdravotnictví ukládá některým zaměstnavatelům povinnost plošně testovat zaměstnance na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Jací zaměstnavatelé a od kdy:

A) Zaměstnavatelé alespoň s 250 zaměstnanci

- nejpozději od 3. března 2021 jsou povinni zajistit testy pro své zaměstnance (antigenní testy prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy, které lze použít laickou osobou), a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden;

- nejpozději od 5. března 2021 začít testovat;

- nejpozději od 12. března 2021 vpustit na pracoviště pouze zaměstnance s negativním výsledkem testu, kteří podstoupili v posledních 7 dnech PCR test, antigenní test nebo jiný preventivní test s negativním výsledkem.

B) Zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci

- nejpozději od 5. března 2021 jsou povinni zajistit testy pro své zaměstnance (POC antigenní testy prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy, které lze použít laickou osobou), a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden;

- nejpozději od 8. března 2021 začít testovat;

- nejpozději od 15. března 2021 pustit na pracoviště pouze zaměstnance s negativním výsledkem testu, kteří podstoupili v posledních 7 dnech PCR test, antigenní test nebo jiný preventivní test s negativním výsledkem.

C) Zaměstnavatelé s 10 až 49 zaměstnanci

- nejpozději od 17. března 2021 jsou povinni zajistit testy pro své zaměstnance (POC antigenní testy prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy, které lze použít laickou osobou), a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden;

- nejpozději od 19. března 2021 začít testovat;

- nejpozději od 26. března 2021 pustit na pracoviště pouze zaměstnance s negativním výsledkem testu, kteří podstoupili v posledních 7 dnech PCR test, antigenní test nebo jiný preventivní test s negativním výsledkem.

D) Zaměstnavatelé s 1 až 9 zaměstnanci

- nejpozději od 28. března 2021 jsou povinni zajistit testy pro své zaměstnance (POC antigenní testy prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy, které lze použít laickou osobou), a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden;

- nejpozději od 30. března 2021 začít testovat;

- nejpozději od 6. dubna 2021 pustit na pracoviště pouze zaměstnance s negativním výsledkem testu, kteří podstoupili v posledních 7 dnech PCR test, antigenní test nebo jiný preventivní test s negativním výsledkem.

E) Zaměstnavatelé z nestátního neziskového sektoru s minimálně 1 zaměstnancem

- nejpozději od 30. března 2021 jsou povinni zajistit testy pro své zaměstnance (POC antigenní testy prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy, které lze použít laickou osobou), a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden,

- nejpozději od 6. dubna 2021 pustit na pracoviště pouze zaměstnance s negativním výsledkem testu, kteří podstoupili v posledních 7 dnech PCR test, antigenní test nebo jiný preventivní test s negativním výsledkem.

 

Povinnost zaměstnanců podstoupit testování:

Povinnost podstoupit testování na výzvu zaměstnavatele je zaměstnanci jednoznačně stanovena mimořádným opatřením (čl. III.).

Tato povinnost  se nevztahuje na zaměstnance, kteří:

- prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

- mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Zaměstnanec je povinen prokázat to, že podstoupil RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

V případě, že zaměstnanec odmítne povinné testování: 

Zaměstnanci, který se odmítne podrobit testu, zaměstnavatel neumožní vstup na pracoviště. Pokud se přitom zaměstnavatel s takovým zaměstnancem nedohodne např. na výkonu práce z domova (home office) nebo čerpání dovolené, a ani nevyhoví jeho žádosti o neplacené volno, půjde na straně zaměstnance o tzv. jinou důležitou osobní překážku v práci, za kterou zaměstnanci podle zákoníku práce nepřísluší náhrada mzdy (zaměstnavatel nicméně může na základě vlastního uvážení nad rámec zákona náhradu mzdy poskytnout).

Jak se zachovat, když je zaměstnanec pozitivní:

Pokud po absolvování testu získá zaměstnanec pozitivní výsledek, je povinen uvědomit zaměstnavatele, opustit pracoviště do místa svého bydliště a informovat svého praktického lékaře, pokud jeho zaměstnavatel nestanovil, že má uvědomit podnikového lékaře zaměstnavatele. Není-li zaměstnanec schopen informovat svého nebo podnikového lékaře, musí informovat jiného poskytovatele zdravotních služeb nebo orgány hygieny. Zaměstnanci bude nařízena karanténa, a to minimálně do případného negativního výsledku následného PCR testu. Je-li konfirmační PCR test negativní, zaměstnanec se může vrátit na pracoviště.

Kompletní metodiku můžete najít na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Více informací o testování se můžete dozvědět na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo v průvodci zpracovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zdravotnictví, s ohledem na pandemickou situaci, větší potřebu vyšetření a omezené kapacity POC antigenních center, doporučují primárně využívat samotestování. Stát na samotestování přispěje z veřejného zdravotního pojištění 4x měsíčně 60 korun na test a zaměstnance/OSVČ.

Testování OSVČ

S účinností od 28. března 2021 se osobám samostatně výdělečně činným, které si samy provedly nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu určeného pro sebetestování nebo povoleného k použití laickou osobou, nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud osoba samostatně výdělečně činná nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb, je povinna kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu.

S účinností od 28. března 2021 se osobám samostatně výdělečně činným, které se testují testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, nařizuje vést evidenci provedených testů.

Všechny osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky, smí nejpozději od 6. dubna 2021 vstupovat na své pracoviště či místo výkonu práce pouze za předpokladu, že podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prováděný laickou osobou a jeho výsledek je negativní.

Testy si osoby samostatně výdělečně činné musí obstarat samostatně. 

Podrobnosti o testování můžete také najít na webu www.businessinfo.cz.

Zdravotní pojišťovny připravily program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19 laickou osobou, ze kterého bude možné čerpat od 1. dubna. 


Související opatření


Časté dotazy k tomuto tématu

Pokud test považuji za bolestivý či neúměrně invazivní, musím ho absolvovat?
Proplatí mi zaměstnavatel mzdu po dobu karantény?