Přejít k hlavnímu obsahu

Nejčastější otázky a odpovědi k cestování skrz okresyOd 12. dubna bude zrušen zákaz volného pohybu osob mezi okresy i noční zákaz vycházení.

Cestování v rámci okresu a hl. m. Prahy

Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?

 • NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.
   

Pokud půjdu na nákup, k lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení?

 • NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.
   

Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem - vycházka, venčení psů apod.?

 • ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území okresu. Venčení psů v noci je do 500 metrů od bydliště.
   

Mohu si jít zaběhat?

 • ANO, běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) na celém území okresu. Přitom by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
   

Mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi?

 • ANO. Mezi městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu.
   

Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když bydlí ve stejném okresu?

 • NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod např. k lékaři nebo na úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.

  

Cestování mimo okres a hlavní město Prahu

Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?

 • Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra  (pdf a word). Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?

 • Stačí zaškrtnutý formulář (pdf a word,) nebo čestné prohlášení (pdf a word,), kde uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji "k lékaři" s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?

 • NE, nemůžu. Nakupovat mohu pouze v rámci svého okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.
   

Mohu jet na svoji chatu / chalupu / nemovitost, co musím doložit?

 • Pokud máte svou chatu/chalupu/jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení. Je možné se z chaty vrátit zpět do místa bydliště, potom se ale nebude možné na chatu vrátit zpět. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.
 • Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.
   

Přes týden bydlím v Brně u známých a na víkend jezdím domů do Pitína (okres Uherské Hradiště), kde mám trvalé bydliště. Mohu jet z domova do Brna?

 • Je nutné mít na paměti, že účelem krizového opatření je snížení mobility a setkávání osob. Proto důrazně doporučujeme vybrat si jedno z míst, kde budete po dobu účinnosti těchto omezení pobývat.

Co když mě vykradou, poškodí nemovitost či jiný majetek, který mám mimo okres, nebo mi tam např. praskne vodovodní potrubí? Mám výjimku?

 • Smyslem opatření je maximálně omezit mobilitu osob. Na tyto situace se sice výjimka výslovně nevztahuje, nicméně v závažných případech lze z těchto důvodů okres opustit. Výjimky je však možné využívat jen ve skutečně nezbytných případech. Pokud je účelem ochrana vlastního života či majetku, pak opuštění okresu není porušením povinnosti krizového opatření. Samozřejmě je nutné existenci havarijní či jiné situace při kontrole prokázat.

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou, co případně musím doložit?

 • To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnu sestěhovat na jedno místo.
   

Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty?

 • Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.
 • Stejně tak výjimka platí pro jakýkoli jiný (úředně či dohodou) upravený styk rodiče s dítětem. I zde je nutné výjimku prokázat příslušnými dokumenty.

Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím mám prokázat oprávněnost své cesty?

 • Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.
   

Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?

 • Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření. Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) rozhodně nelze doporučit.
   

Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu vadit.

 • To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území okresu, ve kterém bydlíte. Není tedy možné uskutečnit výlet mimo svůj okres. 
   

Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty / sankce?

 • Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této povinnosti je sankce až 20 tisíc korun.
   

Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?

 • Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije všech svých kapacit.
   

Budou kontroly i ve vlacích a autobusech, které sváží lidi do Prahy?

 • Kontroly bude policie zaměřovat do všech míst, ve kterých bude předpoklad porušování krizových opatření, včetně vlaků a autobusů.
   

Jak bude fungovat příměstská doprava, když jezdí i mimo okres? Například Praha - obce v okrese Praha východ.

 • Vnitrostátní přepravci fungovat mohou, ale jednotliví cestující musí splňovat některou z výjimek pro pohyb mimo okres.
   

Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?

 • Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu.
   

K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de facto napsat jakýkoli důvod?

 • Důvody jsou omezené výjimkami. Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu. Každý musí být schopný prokázat, že se na něj daná výjimka vztahuje.
   

Co znamená výjimka v nařízení "Účast na hromadné akci"?

 • Jsou to akce povolené Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VIII tohoto opatření, například významná sportovní utkání.
   

Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?

 • Účast na svatbě je možná jen v rámci okresu, kde má místo trvalého pobytu nebo bydliště jeden z partnerů. Na účast svědků a druhého z partnerů se vztahuje výjimka z omezení cest mezi okresy – nezbytný úřední úkon.
 • Tato výjimka se však kromě svědků a druhého z partnerů nevztahuje na žádné jiné účastníky. Svatby se tedy jako hosté mohou zúčastnit pouze ti, kteří mají bydliště v okresu, kde se svatba koná.

A jak je to s registrovaným partnerstvím?

 • Uzavřít registrované partnerství je možné pouze na 14 matričních úřadech v České republice. Pokud se tedy partneři rozhodnou uzavřít registrované partnerství, vztahuje se na ně výjimka pro překročení hranice okresů. Tato výjimka se vztahuje ale jenom na osoby, které chtějí registrované partnerství uzavřít.

Jsem očkovaný, případně jsem COVID-19 už prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě?

 • Ano, vztahuje se na všechny osoby.

Mám naplánované stěhování do jiného okresu, mohu se přestěhovat během omezení pohybu?

 • Ano, na stěhování se vztahuje výjimka pro „cestu zpět do svého bydliště“, protože i novou nemovitost lze považovat za bydliště ve smyslu krizového opatření. Je totiž zřejmé, že se zde hodlá osoba zdržovat. Prokázat takovou výjimku je vhodné zejména nájemní či kupní smlouvou k nemovitosti.
 • To se však nevztahuje na prohlídky bytů a nemovitostí. Takové prohlídky nemají výjimku ze zákazu opuštění okresu. Tyto činnosti lze realizovat i jinými prostředky, bez přímé osobní účasti. Krizové opatření týkající se maloobchodu a služeb navíc s účinností od 1. března zakazuje provoz provozoven realitního zprostředkování.

Mohu odjet do lázní?

 • Ano, pokud vám lázně předepsal lékař, vztahuje se na tuto cestu výjimka nezbytné cesty do zdravotnického zařízení. Pro kontrolu dané výjimky byste měli využít např. pozvánku k nástupu do lázní, rozhodnutí lékaře apod.

Mohu s autem do autoservisu, který není v okresu, kde mám trvalé bydliště? Mohu si jet vyzvednout nové auto mimo okres, kde mám trvalé bydliště?

 • NE, krizové opatření žádnou výjimku pro využití takové služby neobsahuje. Není tedy možné pro účely cest do značkového autoservisu popřípadě cest pro nové vozidlo využít výjimku z cestování mimo okres. Lze samozřejmě řešit jinými prostředky – odvoz vozidla přímo autoservisem apod.

Koupil jsem si štěně. Mohu si ho jet vyzvednout do jiného okresu?

 • NE, krizové opatření žádnou výjimku pro takovou cestu neobsahuje, nejedná se o zajištění nezbytné péče o zvíře. Jde spíše o využití služby, na které se výjimka pro opuštění okresu nevztahuje. To stejné platí v případě, že se chci na zvíře, které chci koupit, jet podívat.

Stavím dům svépomocí v okresu, kde nemám trvalý pobyt nebo bydliště. Mohu tam jet?

 • Krizové opatření pro tuto situaci neobsahuje konkrétní výjimku, ale v daném případě lze využít analogii k havarijním či jiným ohrožujícím situacím. Pokud by například nemožností dopravit se na stavbu hrozil vznik závažné majetkové újmy, nebude překročení hranice okresu porušením krizového opatření.

 

Obce a provozovatelé hřišť

Jak máme zajistit uzavření hřiště v otevřeném prostoru? Strážníky ani zaměstnance obce nemáme.

 • Provozovatel by měl zajistit uzavření hřišť, u kterých je to možné (je např. oplocené).

Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem – vycházka, venčení psů apod.?

 • ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území okresu, ve kterém bydlíte. Venčení psů v noci je do 500 metrů od bydliště.

Jak dlouho budou opatření platit?

 • Opatření budou platit od 1. března 2021 do 28. března 2021.