Životní situace jsou aktuální dle nových pravidel omezení pohybu platných od 1. března

maps_ugcJak funguje prioritizační systém?Světová pandemie je v moderní historii bezprecedentní situace. Virus je přitom nepřítel, na kterého se nelze připravit předem. Vakcínu je možné vyvinout až poté, co je konkrétní virus prozkoumán. Proto je až neuvěřitelné, že se během jediného roku povedlo vyvinout hned několik funkčních a bezpečných vakcín. Bohužel ale není výrobně ani logisticky možné, aby byla hned v počátku očkování vakcína dostupná všem. Výrobní kapacity firem jsou omezené. Tato situace se bude v čase lepšit, vakcín bude přibývat. Těch již schválených (Pfizer/BioNTech, Moderna), i těch které ještě pro EU schváleny nebyly.

Když se nedostane na všechny, je pro co nejrychlejší a nejhladší návrat do běžného, předpandemického života nutné první naočkovat ty, na které má vir největší dopad. S ohledem na specifičnost zdrojů (dostupnost vakcíny v čase, personální kapacity apod.) je stanovena prioritizace jednotlivých skupiny osob, které mají být očkovány, a to za účelem co nejdřívější imunizace té části populace, u které zhoršený průběh může způsobit přetížení zdravotního systému, či jde o osoby, které na koronavirus nejčastěji umírají.

Systém prioritizace zohledňuje 3 parametry:

- věk osoby,

- zdravotní anamnéza,

- profese.

Na základě těchto parametrů je k rizikovým skupinám přiřazeno číslo, které jim přiděluje pořadí, v jakém budou očkování. Čím vyšší bodové číslo, tím dříve dostanou vakcínu.

Ve fázi 1A jde o bodovou škálu 11- 14., hodnotu 12 nemá žádná skupina.

Konkrétní skupiny jsou:

14 - zdravotní stav (žádný jiný parametr toto bodové hodnocení nemá):

 • klienti domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služby v pobytové formě (očkování jim zajistí poskytovatel očkování a KKOČ)
 • osoby hospitalizované v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče (očkování jim zajistí poskytovatel očkování a KKOČ)

13 - věk osoby (žádný jiný parametr toto bodové hodnocení nemá):

 • lidé starší 80 let, přičemž se mohou registrovat i ti, kterým bude 80 den následující (jako u voleb)

Při očkování se budou tyto osoby prokazovat Občanským průkazem a průkazem pojištěnce.

11 - povolání:

 • zdravotničtí pracovníci a osoby podílející se na péči o COVID-19 pozitivní osoby a osoby pracující na odběrových místech či s potenciálně infekčním materiálem (potřebovat budou potvrzení zaměstnavatele),
 • zdravotničtí pracovníci (potřebovat budou potvrzení zaměstnavatele),
 • studenti lékařský fakult, dobrovolníci, agenturní pracovníci a další osoby podílející se na poskytování zdravotní péče, na péči o COVID-19 pozitivní pacienty a na odběru či zpracování potenciálně infekčního materiálu (potřebovat budou potvrzení zaměstnavatele),
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví provádějící epidemiologická šetření v ohnisku nákazy (potřebovat budou potvrzení zaměstnavatele),
 • zaměstnanci MVČR pracující v uzavřených objektech MVČR se zřízenou karanténou COVID-19 (detenční zařízení) (služební průkaz),
 • zaměstnanci a příslušníci VSČR pracujících ve věznicích s COVID-19 pozitivními vězněnými osobami (služební průkaz),
 • zaměstnanci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb, kteří přicházejí do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb, příslušníci AČR pomáhající v zařízeních poskytujících pobytové sociální služby (očkování jim zajistí poskytovatel očkování a KKOČ).

Výše uvedené skupiny byly zvoleny s ohledem na vysoký stupeň ohrožení jejich zdraví, zabezpečení funkčnosti zdravotního systému v ČR z pohledu hrozby nedostatku zdravotnického personálu. Cílem je pak proočkovat 70% této skupiny (1A) a pokud se cíle nepodaří dosáhnout, smí to být pouze z důvodu nedostatečného zájmu (očkování je dobrovolné).

Ve fázi 1B budou postupně očkovány skupiny s bodovými čísly 1 - 5:

Do této fáze patří také hospitalizované osoby nad 65 let a hospitalizované osoby, které jsou chronickými pacienty s klinicky rizikovými faktory. Tyto dvě skupiny nemají přidělené bodové číslo, neregistrují se přes CRS. Registraci i jejich ověření zajistí poskytovatel očkování, respektive přímo očkovací místo.

5 - povolání:

 • nepostradatelní technicko-hospodářští pracovníci pro chod nemocnic, 
 • kritičtí zaměstnanci kritické infrastruktury - příslušníci AČR/MO,
 • ostatní zaměstnanci sociální péče v přímém kontaktu s klienty, tzn. zaměstnanci všech sociálních služeb v přímém kontaktu s klienty mimo zaměstnanců domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb (IA), sociální pracovníci na obecních úřadech, pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí, zaměstnanci v přímé péči, kteří zajišťují činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, sociální pracovníci pracující na úřadu práce v oblasti příspěvku na péči, kteří přímo docházejí do domácností seniorů a zdravotně postižených, kde provádí sociální šetření, lékaři a tajemníci posudkové služby,
 • zaměstnanci zdravotních a sociálních služeb bez přímého kontaktu s klienty, tzn. zaměstnanci domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem, odlehčovacích služeb v pobytové formě, zaměstnanci zdravotnických zařízení.

Všichni se budou muset prokazovat potvrzením od zaměstnavatele, u AČR/MO pak služebním průkazem.

5 - věk

 • lidé 75 - 79 let

Prokazovat na OČM se budou Občanským průkazem a průkazem pojištěnce.

5 - zdravotní stav

 • v chroničtí pacienti - vyšší priorita, 
 • diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem, 
 • obezita (BMI > 35 kg/m2),
 • závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí), 
 • závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu),
 • závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance), 
 • onkologické onemocnění, 
 • stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací, 
 • závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie),
 • vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky, 
 • závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění postihující dýchací systém (např. neuromuskulární choroby). 

Kromě OP a průkazu pojištěnce, budou tyto skupiny s sebou potřebovat také lékařskou zprávu, např. z posledního vyšetření.

4 - věk

 • lidé 70 - 74 let

Prokazovat na OČM se budou Občanským průkazem a průkazem pojištěnce.

4 - zdravotní stav

 • chroničtí pacienti - nižší priorita
 • intelektová nedostatečnost, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.
 • vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění COVID-19
 • léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance
 • osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií.

Kromě OP a průkazu pojištěnce, budou tyto skupiny s sebou potřebovat také lékařskou zprávu, např. z posledního vyšetření.

3 - věk

 • lidé 65 - 69 let

Prokazovat na OČM se budou Občanským průkazem a průkazem pojištěnce.

3 - povolání

 • ostatní pracovníci kritické infrastruktury (s sebou si vezměte potvrzení zaměstnavatele)
 • Policie ČR, obecní a městská policie (příslušníci přímého výkonu) (s sebou mějte služební průkaz)
 • Hasičský záchranný sbor ČR (příslušníci přímého výkonu) (s sebou mějte služební průkaz)
 • jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (kategorie JPO II a JPOIII) ( s sebou mějte průkaz)

2 - povolání (žádný jiný parametr toto bodové hodnocení nemá):

 • zaměstnanci a příslušníci Vězeňské služby ČR
 • pečující osoby v dětských skupinách zajišťující péči o děti předškolního věku
 • pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci MŠ
 • pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ
 • pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci speciálních škol
 • pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci SŠ, konzervatoří a VOŠ
 • pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci diagnostických ústavů, dětských domovů, dětských domovů se školou, výchovných ústavů a středisek výchovné péče

S sebou mějte potvrzení zaměstnavatele, nebo služební průkaz.

1 - povolání (žádný jiný parametr toto bodové hodnocení nemá):

 • akademičtí pracovníci VŠ
 • pracovníci pohřebních služeb a krematorií

S sebou mějte potvrzení zaměstnavatele.

Příslušníkům skupin se stejným bodovým číslem budou přidělovány termíny dle času jejich registrace. Půjdou tedy za sebou tak, jak se přihlásí. Pokud se vám stane, že patříte do dvou skupin, např. jste pedagogický pracovník působící v MŠ (2), ale zároveň trpíte onkologickým onemocněním (5), dostanete přiřazenou vyšší prioritu (5).

I přes tento daný systém prioritizace se může stát její změna, pokud k tomu bude společenský zájem. Prioritou je např. návrat dětí do škol, proto se začnou zaměstnanci školských zařízeních očkovat na přelomu února a března, i když by podle této prioritizace měli jít až ke konci fáze IB. Totéž platí pro osoby 70+, kde je cílem snížení zátěže zdravotního systému, neboť tyto osoby mívají těžší průběh.

Princip registrací předpokládá postupné uvolňování rezervací v CRS pro prioritní skupiny osob v návaznosti na plán dodávek vakcín, které se budou doplňovat např. z neprioritní skupiny dle registrací, které budou k dispozici. Neobsazená místa se do-obsadí z dalších registrací s nižším bodovým skóre. Algoritmizace je vytvářena, kromě globální kapacity a dodávek je ve hře také vazba na geolokaci a kapacitu blízkého očkovacího centra, k usnadnění dosažení očkovacího místa.