Přejít k hlavnímu obsahu

Hmotná nouzeTato Životní situace je archivována. Text níže nemusí být aktuální.

Pokud u vás došlo k významnému snížení či výpadku příjmu, můžete požádat o opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi, a to o příspěvek na živobytí, o doplatek na bydlenímimořádnou okamžitou pomoc. Tyto dávky reagují na náhlý pokles příjmů. Přehled žádostí

Přímá a rychlá pomoc lidem, kteří se dostali kvůli epidemii koronaviru do tíživé finanční situace, je prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci COVID-19. Tato dávka slouží na pokrytí základních životních potřeb včetně nákladů na bydlení a hypotéky s tím spojené. Více informací naleznete v ŽS Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19 a na webu MPSV.

Hledáte informace o Izolačce - příspěvku navíc k nemocenské? O ní najdete informace v ŽS Náhrada mzdy.

Pokud byste se dostali do dalších životních situací, je možné požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, která se poskytuje v nenadálé životní události:

Hrozí újma na zdraví a máte nižší příjmy, než je částka existenčního minima (aktuálně tedy 2 490 Kč)

 • podmínka: žadatel nesplňuje podmínky na udělení opakujících se dávek
 • částka: maximum je částka, která doplní příjem osoby do existenčního minima, u nezaopatřeného dítěte pak do životního minima (tj. u dětí do 6 let 1 970 Kč, u dětí od 6 do 15 let 2 420 Kč, u dětí od 15 do 26 let 2 770 Kč)

Žadatelem musí být jednotlivec, v případě nezletilého dítěte zákonný zástupce

Vážná mimořádná událost (např. živelná pohroma, požár, ekologické a průmyslové havárie)

 • podmínka: žadatel není schopen zvládnout vzniklé škody vlastními finančními silami, nebo potřebuje pomoc na určitou dobu (např. než pojišťovna poskytne plnění)
 • částka: maximum je 15násobek částky životního minima jednotlivce, tj. až do výše 57 900 Kč

Žadatelem může být jednotlivec, nebo více osob společně.

Potřeba uhradit nezbytný výdaj (např. správní poplatky, nocleh, jistota apod.)

 • podmínka: žadatel nemá dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků či v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu. V odůvodněných případech lze tuto dávku přiznat i na úhradu kauce (jistoty).
 • částka: stanoví se s ohledem na konkrétní odůvodněný výdaj

Žadatelem musí být jednotlivec, v případě nezletilého dítěte zákonný zástupce.

Vzdělání nebo zájmová činnost nezaopatřeného dítěte

 • podmínka: jde o nezbytné školní pomůcky, nebo je účast dítěte na zájmových aktivitách nezbytná pro jeho správný vývoj a není zvolena zbytečně nákladná forma pomůcek a činností, zároveň není možné ani částečné financování z jiných zdrojů, jako jsou fondy škol, dětských středisek, pojišťoven, zaměstnavatele rodičů, měst apod.
 • částka: dle výše konkrétního nákladu, max. 10násobek částky životního minima, tj. 38 600 Kč

Žadatelem může být jednotlivec, nebo více osob společně.

Pořízení nebo oprava nezbytného vybavení domácnosti (např. pračka, postel, lednice)

 • podmínka: pro žadatele jde opravdu o nezbytný předmět a není schopen si ho opatřit jiným způsobem (např. s pomocí neziskových organizací, darem). Zároveň nehrozí, že by se předmětem obohatila třetí osoba ani není předmět příliš nákladný (dávka se poskytuje na nejlevnější předmět).
 • částka: dle výše konkrétního nákladu, max. 10násobek částky životního minima, tj. 38 600 Kč

Žadatelem může být jednotlivec, nebo více osob společně.

Hrozí sociální vyloučení (např. propuštění z výkonu trestu odnětí svobody)

 • podmínka: jedná se zejména o osobu, která:
 1. je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody
 2. je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti
 3. je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech
 4. nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší, nebo je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.
 • částka: max. 1 000 Kč, součet dávek v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek částky životního minima jednotlivce, tj. 15 440 Kč. Je možné dávku přiznat opakovaně i v jednom měsíci.

Mimořádná okamžitá pomoc může být zcela výjimečně poskytnuta i na výdaj, který již byl příjemce pomoci donucen uhradit. Neposkytuje se na účel, na který byla již poskytnuta jiná sociální dávka. Dále se neposkytuje na léky, zdravotnické zákroky, na kompenzační pomůcky a jejich opravu nebo úhradu náhradních dílů. Zároveň může být příjemce vyzván, aby prokázal, na co využil prostředky z poskytnuté mimořádné pomoci. Může mu vzniknout přeplatek na dávce, pokud ji nevyužije k účelu, který jste uvedl v žádosti.