Přejít k hlavnímu obsahu

Krizové ošetřovnéOšetřovné od 1. července 2021

Krizové ošetřovné bude vyplácenou pouze za dny do 30.6.2021, pak totiž končí platnost zákona, který toto ustanovoval. Od 1.7.2021 pak bude vyplácenou běžné "nekrizové" ošetřovné. Více informací naleznete na webu ČSSZ.

Pokud ředitelé škol vyhlásí ředitelské volno, nárok na ošetřovné nevzniká.

Ošetřovné po rotační výuce

Pokud rotační výuka a tím pádem i potřeba starat se o dítě doma skončila v průběhu měsíce, nemusí pečující čekat do jeho konce a žádost o ošetřovné mohou podat ihned. Další informace včetně nejčastějších chyb při podávání žádosti o ošetřovné naleznete na stránkách ČSSZ.

Informace k ošetřovnému při rotační výuce.

Při rotační výuce je nárok na výplatu ošetřovného pouze za ty dny, kdy dítě nemělo umožněnu prezenční výuku ve škole, ale byla mu nařízena distanční výuka (včetně víkendu ve stejném týdnu). Rodiče tedy nemohou dny prezenční výuky označovat jako dny péče, a to ani v případě, kdy se rozhodnou pro individuální výuku doma, např. z důvodu obav o zdraví dítěte.

Pokud dítěti při povinném testování ve škole vyjde pozitivní výsledek, vzniká ještě ten samý den nárok na ošetřovné. Do doby, než dítě podstoupí konfirmační PCR test, nárok na ošetřovné trvá. Pokud je konfirmační PCR test negativní, pak tímto dnem potřeba péče končí a dítě se vrací
do kolektivu. Pokud je PCR test pozitivní, trvá nárok na ošetřovné do doby, než u něj skončí karanténa (uzdraví se). Je vhodné uschovat potvrzení o testu dítěte pro zaměstnavatele. Další informace naleznete na webu ČSSZ.

Nárok na ošetřovné mají i osoby pečující o spolužáky dítěte, kterému vyšel pozitivní antigenní test. Pokud konfirmační PCR test vyjde negativně, vrací se do školy celá třída a nárok na ošetřovné zaniká. Pokud vyjde pozitivně, trvá nárok na ošetřovné po celou dobu izolace, nebo karantény. Spolužáci nakaženého také musí podstoupit PCR test. Podrobnější informace naleznete na webu ČSSZ.

Kdo má nárok na čerpání

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec (včetně DPP/DPČ, pokud je za něj odváděno sociální pojištění), který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:

 • dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let),
 • nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.),
 • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
 • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.
 • dítě starší 9 let se speciálními vzdělávacími potřebami, které objektivně není schopné účastnit se samostatně on-line výuky, například děti děti se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.

Od 30.4.2021 platí rozšíření okruhu osob, které mohou čerpat ošetřovné. Nově ho mohou čerpat i příbuzní, kteří s dítětem nežijí ve společné domácnosti. Jedná se o příbuzné v přímé linii (např. prarodiče) nebo vedlejší linii (např. teta, strýc, sourozenec, neteř nebo synovec). Jakým způsobem čerpají tyto osoby ošetřovné a podrobnosti k tématu naleznete v tiskové zprávě ČSSZ.

Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky. Nárok mají i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Rodič, jehož dítě se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického spektra nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní test ve škole, může pobírat ošetřovné i v době, kdy by dítě do školy docházet mohlo. Je třeba mít k tomuto potvrzení od lékaře.

Jak vzniká nárok na čerpání

Účel/podmínky pro čerpání: Nárok na ošetřovné po dobu uzavření škol a předškolních zařízení vzniká následovně:

 • nárok na poskytování ošetřovného je od 12. 4. 2021 při péči o dítě mladší 10 let nebo o dítě ve věku až 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost), jemuž byla mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví zakázána osobní přítomnost ve škole nebo předškolním zařízení;
 • nárok na poskytování ošetřovného je, pokud dítě dosáhlo 10 let dne 22. 12. 2020 a později, protože uzavření 3. a vyšších tříd platí nepřetržitě od 21. 12. 2020 (tzn. podmínku, že dne 21. 12. 2020 je dítě mladší 10 let).
 • podle zákona č. 438/2020 Sb. je nárok na poskytování ošetřovného po dobu školních prázdnin výslovně vyloučen. U dětí navštěvujících předškolní zařízení se ošetřovné poskytuje i po dobu školních prázdnin (školní prázdniny se pro předškolní zařízení nevyhlašují). Výplata ošetřovného nenáleží:
  • v období vyhlášených jarních prázdnin, jejichž termín je pro jednotlivé okresy vyhlášen individuálně,
  • za den velikonočních prázdnin, který připadá na čtvrtek 1. 4. 2021 (pátek 2. 4. 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb.),

Jaká je maximální částka podpory: Parlament ČR nově schválil navýšení ošetřovného na 80% denního vyměřovacího základu. Ošetřovné vzroste zpětně od 1.3.2021. Pokud jste od začátku března ošetřovné ve výši 70% denního vyměřovacího základu pobírali, bude vám během května automaticky zaslán doplatek

Rozhodné období: záleží, za jaké období (měsíc) žádáte, nicméně ošetřovné vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž mu byly doručeny řádně vyplněné podklady zaměstnavatelem na okresní správu sociálního zabezpečení.

Příjem žádosti: Podle schválené právní úpravy se o ošetřovné žádá za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce dubna za měsíc březen. Nepotřebujete ani potvrzení od školy o jejím uzavření.

Způsob podání žádosti: Online na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů (případně za využití tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení) předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ.

Podrobnější informace, včetně nejčastějších otázek a odpovědí, najdete na webu MPSV a na webu ČSSZ