Přejít k hlavnímu obsahu

Ošetřovné pro OSVČ: Výzva za duben a květen 2021Cílem výzvy je zmírnění negativních dopadů souvisejících s celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné v České republice.

Účel/podmínky pro čerpání: Zmírnění negativních dopadů na OSVČ v České republice, konkrétně dopadů spojených s nutností péče OSVČ o děti do 10 let nebo osoby závislé na péči jiné osoby dle zákona o sociálních službách, které nemohou navštěvovat školu nebo jiné zařízení.

Jaká je maximální částka podpory: 400kč/den

Rozhodné období: 6. dubna až 16. května 2021

Příjem žádosti: od 31.5. 2021 od 9:00 hod. do 30. 6. 2021 do 23:59 hod.

Způsob podání žádosti: 

1. Originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15, Praha 1. Obálka musí být označena fpdub21.

2. prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpdub21 (preferováno – žádosti budou vyřízeny dříve), nebo pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze žádost zaslat podepsanou tímto uznávaným elektronickým podpisem žadatele na "fpmpo20@mpo.cz", do předmětu uvést fpdub21.

Formulář k vyplnění i s návodem, jak ho vyplnit, najdete na webu MPO. Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost za stanovené období.

Upozorňujeme, že osobní podání v budově Ministerstva průmyslu a obchodu není z hygienických důvodů možné.

Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost za stanovené období. Pokud žádáte o ošetřovné na více dětí, uveďte je všechny vždy do jedné žádosti.

Doporučujeme uchovat si doklad o podání žádosti pro případné reklamace.

Podrobné informace o tom, kdo může žádat

OSVČ na hlavní činnost vymezená v čl. 3 Programu podpory, která na základě usnesení vlády k přijetí krizových opatření proti šíření infekce COVID-19 nemůže plnohodnotně vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

  1. dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území ČR z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, z důvodu nařízení karantény ve škole nebo školském zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, nebo
  2. předškolní dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školské zařízení na území ČR z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19, nebo
  3. nezaopatřené dítě/i maximálně do věku 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti, nebo
  4. osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.
  • O DOTACI NELZE ŽÁDAT V PŘÍPADĚ DOBROVOLNÉHO PONECHÁNÍ DÍTĚTE/OŠETŘOVANÉ OSOBY V DOMÁCÍ PÉČI.

Příjemcem dotace nemůže být:

  • společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
  • komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
  • statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, pokud nedoloží, že je OSVČ na hlavní činnost.

Příjemcem dotace nemůže být ani osoba podnikající na vedlejší činnost z důvodu, že pobírá invalidní důchod nebo starobní důchod, má jiné zaměstnání, má nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, nebo osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou.

Příjemce dotace ani jiná osoba žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti nesmí pobírat ošetřovné ze systému nemocenského pojištění, peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

U systému rotační výuky je možné o ošetřovné žádat při péči o dítě ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. O ošetřovné lze žádat i za víkend, který následuje po týdnu, kdy dítě školu nenavštěvovalo (např. uzavření vládou, distanční výuka, uzavření hygienou/zřizovatelem, karanténa). Naopak za víkend, který následuje po týdnu, kdy dítě školu navštěvovalo, o ošetřovné žádat nelze.

Na dotaci není právní nárok.

Ošetřovné pro OSVČ nelze kombinovat s Kompenzačním bonusem.