Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

nature_peopleČlenské schůzePravidla a doporučení 

V současné době je stíženo konání členských schůzí, případně jiných orgánů spolků a jiných právnických osob. Byl ovšem přijat zákon, který reaguje na dopady epidemie v oblasti právnických osob. 

V praxi může nastat situace, kdy členská schůze spolku potřebuje rozhodnout o určité otázce, avšak není možné se sejít. Pro tyto případy zákon vymezuje po dobu trvání mimořádných opatření pravidla, jak rozhodnutí přijmout, i když to není zakotveno ve stanovách. Konkrétně jde o možnost využití technických prostředků (např. telekonferencí) nebo rozhodování per rollam (tj. poštou či emailem).

Možnost se netýká pouze spolků, ale všech právnických osob (například i ustavujících schůzí SVJ).

Platnost výše zmíněných pravidel byla prodloužena zákonem č. 460/2020 Sb. až do 30. 6. 2021.