Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

account_balanceSoudyPravidla a doporučení

Soudy nadále fungují i v době nouzového stavu, je ale nutné dodržovat obecná pravidla, především dodržovat pravidlo 3R (ruce - roušky - rozestupy), upřednostňovat písemnou komunikaci a dodržovat pravidla chování v soudní budově.

Ministerstvo spravedlnosti ale vydalo doporučení k fungování soudů, vzhledem k epidemiologické situaciDoporučuje, aby byla nově nařizována pouze soudní jednání, která:

  • jsou nezbytně nutná, a to zejména s ohledem na běh prekluzivních a promlčecích lhůt nebo jiné důvody vyžadující bezodkladné rozhodnutí soudu; nebo
  • mohou být konána, aniž by byla ohrožena opatření nutná k ochraně zdraví soudců, přísedících, zaměstnanců soudu a dalších osob, a to zejména s přihlédnutím k nezbytnosti osobní přítomnosti účastníků a dalších osob na jednání a organizačním, materiálním
  • personálním podmínkám jednotlivých soudů.

Dále doporučuje:

  • v nejširší možné míře upřednostňovat výkon práce zaměstnanců soudu z jiného místa nevyžadující jejich osobní přítomnost na pracovišti a ve vhodných případech zavést střídání oddělených skupin zaměstnanců soudu na pracovišti,
  • nekonat služební cesty,
  • nekonat porady, schůze, jednání a obdobná setkání s osobní účastí soudců či zaměstnanců více soudů a v nejširší možné míře omezit porady a jiná jednání s osobní účastí soudců a zaměstnanců soudu,
  • nekonat vzdělávací akce v prezenční formě,
  • konat výběrová řízení v prezenční formě pouze ve zvláště odůvodněných případech.

Na uvážení předsedů soudů se ponechává přijetí přiměřených preventivních opatření nad rámec krizových opatření přijatých Vládou České republiky a mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví. 

Při návštěvě soudů je zapotřebí dodržovat zvýšená hygienická opatření – do budovy soudu lze vstoupit jen po předchozí dezinfekci rukou. U vstupu do soudní budovy můžete být požádání o předložení prohlášení, že nemáte infekční onemocnění, teplotu a ani příznaky respiračního onemocnění (zejm. kašel, kýchání, obtíže s dýcháním). 

Po celou dobu je nutné mít v budově soudu nasazenou roušku. Výjimkou z povinnosti mít roušku v době soudního řízení mají soudci a přísedící, státní zástupci, obviněný, jeho obhájce, účastníci řízení a jejich zástupci, svědci, znalci, tlumočníci a případně jiné osoby, o kterých soud rozhodne, že roušku mít nemusí.

Upřednostňujte písemnou či elektronickou komunikaci se soudy. Pro komunikaci se soudy lze rovněž využít datovou schránku.

Konkrétní soudy mohou přijímat vlastní opatření, ta naleznete na stránkách konkrétního soudu.


Související opatření